NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wprowadzenie
Cel działania:

  • tworzenie warunków dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich,
  • wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich,
  • rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Beneficjenci
Osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.
Pomioty te muszą mieć siedzibę lub realizować operację na terenie objętym LSR.

Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji.
Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:

  • 100 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
  • 200 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy, (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
  • 300 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej co najmniej 3 miejsc pracy, (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 000 zł.
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych operacji.
W przypadku przetwórstwa produktów rolnych ( objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich ) lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji PROW 2007-2013, wynosi 100 000 zł.

UWAGA: Dany beneficjent może otrzymać pomoc zarówno w ramach Osi 3 jak i w ramach działania Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, co daje w sumie możliwość uzyskania odpowiednio 200 000 zł, 400 000 zł i 600 000 zł.

Dokumenty
Dokumentacja naboru:

Formularze wniosku:

– Wniosek o przyznanie pomocy – pobierz
– Instrukcja wypełniania wniosku – pobierz

Załączniki

– Ekonomiczny Plan Operacji – pobierz
– Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji – pobierz
– Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej – pobierz
– Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy – pobierz
– Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis – pobierz
– Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości – pobierz
– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – pobierz
– Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – pobierz

Dokumenty LGD

– Załącznik do wniosku o dofinansowanie operacji – pobierz
– Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji – pobierz
– Opis kryteriów oceny zgodności z lokalnymi kryteriami – pobierz
– Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami – pobierz
– Karta oceny zgodności operacji z LSR – pobierz
– Karta oceny formalnej – pobierz
– Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji – plik edytowalny *.doc

Informacje dodatkowe

Należy posiadać numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76 z późn. zm.). Jeżeli Wnioskodawca nie posiada nadanego numeru identyfikacyjnego, należy wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek we właściwym terytorialnie Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W przypadku, gdy wnioskodawcą jest małżonek rolnika, któremu nadano numer identyfikacyjny, należy wpisać numer identyfikacyjny współmałżonka.
W przypadku, gdy wnioskodawcą jest współposiadacz gospodarstwa rolnego, który wyraził zgodę na nadanie numeru identyfikacyjnego innemu współposiadaczowi należy wpisać ten numer identyfikacyjny.
W przypadku wspólników spółki cywilnej należy wpisać numer identyfikacyjny wspólnika, któremu nadano numer za zgodą pozostałych wspólników.

Rozporządzenia

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 55, poz. 335),
POBIERZ (.pdf 269KB)

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. z 2009 nr 50, poz. 402)
POBIERZ (.pdf 129KB)

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2008 nr 139, poz. 883)
POBIERZ (.pdf 1,3 MB)

Załączniki

I. Załączniki dotyczące Wnioskodawcy

I.A. Osoba fizyczna

1. Dokument tożsamości – części dotyczące danych osobowych – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub podmiot, który wydał dokument lub pracownika LGD lub pracownika ARiMR

Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy przez: – Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych – oryginał

Albo

2. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) wskazujące zakres i okres podlegania ubezpieczeniu – w przypadku, gdy Wnioskodawca figuruje w ewidencji osób ubezpieczonych – oryginał
albo
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu – oryginał

I.B. Wspólnicy spółki cywilnej – dodatkowo

3. Umowa spółki cywilnej – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika LGD lub pracownika ARiMR

I.C. Osoba prawna/jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
4. Umowa lub statut – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika LGD lub pracownika ARiMR

II. Załączniki dotyczące prowadzonej działalności oraz operacji

6. Wniosek o wpis do ewidencji producentów – w przypadku, gdy wniosek o wpis do ewidencji producentów został złożony we wcześniejszym terminie a Wnioskodawca, do chwili złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania, nie otrzymał wymaganego numeru – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika Biura Powiatowego – sporządzony na formularzu udostępnionym przez ARiMR

7. Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy – w przypadku Wnioskodawców rozwijających działalność gospodarczą – oryginał – sporządzone na formularzu udostępnionym przez ARiMR

8. Ekonomiczny plan operacji (biznes plan) – oryginał – sporządzony na formularzu udostępnionym przez ARiMR

Pozostałe załączniki wymagane do przeprowadzenia weryfikacji wniosku

I. Załączniki dotyczące Wnioskodawcy

9. Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o zameldowaniu na pobyt czasowy w miejscu zamieszkania, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy – w przypadku, gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały – oryginał

II. Załączniki dotyczące prowadzonej działalności oraz operacji

10. Odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy – w przypadku Wnioskodawców rozwijających działalność gospodarczą – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub podmiot, który wydał dokument lub pracownika LGD lub pracownika ARiMR
11. Uchwała wspólników spółki cywilnej upoważniająca wspólnika tej spółki do ubiegania się o pomoc w imieniu wspólników spółki cywilnej – w przypadku, gdy taka uchwała została podjęta – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika LGD lub pracownika ARiMR

12. Zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskanej w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub podmiot, który wydał zaświadczenie lub pracownika LGD lub pracownika ARiMR albo Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis – oryginał – sporządzone na formularzu udostępnionym przez ARiMR

13. Deklaracje ZUS DRA (wraz z załącznikami ZUS RCA (RCX), ZUS RSA i ZUS RZA) z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy – w przypadku Wnioskodawców rozwijających działalność gospodarczą – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę, lub ZUS lub pracownika LGD lub pracownika ARiMR

14. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy zostało udzielone – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika LGD lub pracownika ARiMR

15. Zapytania ofertowe wysłane do co najmniej 3 dostawców – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę, wraz z potwierdzeniem ich wysłania, oraz 3 odpowiadające im oferty, na zakup lub wykonanie zadania wraz uzasadnieniem wyboru oferty – w przypadku zadania, którego planowany koszt w kwocie netto przekracza 50 000 złotych – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub podmiot, który wystawił ofertę lub pracownika LGD lub pracownika ARiMR

16. Dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do nieruchomości, w/na której realizowana będzie operacja – w przypadku operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika LGD lub pracownika ARiMR

17. Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości, że wyraża on zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością – w przypadku, gdy operacja realizowana będzie na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym, lub będącej przedmiotem współwłasności – oryginał – sporządzone na formularzu udostępnionym przez ARiMR

18. Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej z podaniem przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy – w przypadku Wnioskodawców rozwijających działalność gospodarczą – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub podmiot, który wydał zaświadczenie lub pracownika LGD lub pracownika ARiMR

19. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji innych obiektów, o której mowa w art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. 2004 Nr 223 poz. 2268 z późn. zm.), wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy – w przypadku, gdy w ramach rozwijanej działalności Wnioskodawca świadczy usługi polegające na udostępnianiu miejsc noclegowych w innych obiektach, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub podmiot, który wydał dokument lub pracownika LGD lub pracownika ARiMR

20. Przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii (promesa) wydane na podstawie art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych lub decyzja określająca kategorię obiektu hotelarskiego, nadana na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych – w przypadku, gdy w ramach podejmowanej lub prowadzonej działalności Wnioskodawca planuje świadczyć lub świadczy usługi polegające na udostępnianiu miejsc noclegowych w obiektach hotelarskich – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub podmiot, który wydał dokument lub pracownika LGD lub pracownika ARiMR

21. Decyzje, pozwolenia lub opinie organów administracji publicznej – w przypadku, gdy z odrębnych przepisów wynika obowiązek ich uzyskania w związku z realizacją operacji, o ile ich uzyskanie jest możliwe przed rozpoczęciem realizacji operacji – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub podmiot, który wydał dokument lub pracownika LGD lub pracownika ARiMR

22. Promesa leasingowa dotycząca planowanego zakupu wraz z planowanym harmonogramem spłat rat leasingowych z wyszczególnieniem części kapitałowej (równej wartości początkowej netto przedmiotu leasingu) i części odsetkowej (stanowiącej marżę finansującego) – w przypadku, gdy operacja obejmuje inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub podmiot, który wydał dokument lub pracownika LGD lub pracownika ARiMR

III. Załączniki dotyczące robót budowlanych

23. Kosztorys inwestorski – oryginał

24. Ostateczne pozwolenie na budowę lub pozwolenie wodnoprawne, lub w przypadku, gdy przedmiotem operacji jest wykonanie studni – decyzja o zatwierdzeniu projektu prac geologicznych – w przypadku, gdy na podstawie przepisów prawa budowlanego lub przepisów prawa geologicznego i górniczego lub przepisów prawa wodnego istnieje obowiązek uzyskania tych pozwoleń – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub podmiot, który wydał dokument lub pracownika LGD lub pracownika ARiMR

25. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi, potwierdzone przez ten organ – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub podmiot, który wydał dokument lub pracownika LGD lub pracownika ARiMR, wraz z: – oświadczeniem Wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – oryginał albo – zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub podmiot, który wydał dokument lub pracownika LGD lub pracownika ARiMR

Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę