Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju zostało powołane w celu stymulowania lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, włączania partnerów społecznych oraz gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych projektów. Poprzez nasze działania chcemy sprzyjać lepszemu wykorzystaniu potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawie ich konkurencyjności, jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także przyczyniać się do aktywizacji oraz współpracy mieszkańców wsi.

Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne działające w ramach sektora publicznego (partnerzy publiczni: instytucje reprezentujące administrację rządową i samorządową), sektora społecznego (partnerzy społeczni: organizacje pozarządowe) oraz sektora gospodarczego (partnerzy gospodarczy: przedsiębiorcy, gospodarstwa rolne; organizacje zrzeszające podmioty gospodarcze) z obszaru gmin Ryglice, Tuchów, Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski, Gromnik.