LEADER – Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

SPOTKANIA KONSULTACYJNE LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2014-2020

28 lipca 2015 | Prow 2014-2020


Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju serdecznie zaprasza społeczność gmin: Tuchów, Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski, Gromnik oraz Ryglice na spotkania konsultacyjne w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

W ramach spotkań przeprowadzona zostanie analiza obszaru pod kątem mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Uczestnicy spotkania będą mieć okazję do zgłaszania swoich pomysłów dotyczących zagospodarowania i rozwoju obszaru.

Serdecznie zapraszamy członków stowarzyszeń, przedstawicieli instytucji i organizacji, rolników, gospodarstw agroturystycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli rzemiosła i rękodzielnictwa, twórców, animatorów kultury i turystyki oraz wszystkich mieszkańców.

Spotkania konsultacyjne odbędą się w terminach:
GROMNIK – 3 sierpnia 2015 r. – godz. 15:00 – 17:00
Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku, ul. Jana Pawła II 11, 33-180 Gromnik
SZERZYNY – 4 sierpnia 2015 r. – godz. 15:00 – 17:00
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach, 38-246 Szerzyny 521
RYGLICE – 5 sierpnia 2015 r. – godz. 15:00 – 17:00
Spichlerz dworski w Ryglicach, ul. Tarnowska 29, 33-160 Ryglice
RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI – 6 sierpnia 2015 r. – godz. 15:00 – 17:00
Sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Rzepienniku Strzyżewskich, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400
TUCHÓW – 7 sierpnia 2015 r. – godz. 15:00 – 17:00
Dom Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów

Plan włączenia społeczności lokalnej

27 lipca 2015 | Prow 2014-2020

Dnia 28 lipca złożony zostanie wniosek na Wsparcie przygotowawcze dotyczące Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.
W ramach tego wniosku opracowany został Plan włączenia społeczności, który dostępny jest tutaj: LINK

W ramach tego planu określono zgodnie z wymaganiami, że biuro PSR będzie czynne co najmniej 2 dni w tygodniu przez 4 godziny tj. w środę w godz. 12:00 – 16:00 oraz we czwartek w godz. 8:00 – 12:00.

Spotkania konsultacyjne odbędą się w terminach:
• GROMNIK – 3 sierpnia 2015 r. – godz. 15:00 – 17:00
Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku, ul. Jana Pawła II 11, 33-180 Gromnik
• SZERZYNY – 4 sierpnia 2015 r. – godz. 15:00 – 17:00
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach, 38-246 Szerzyny 521
• RYGLICE – 5 sierpnia 2015 r. – godz. 15:00 – 17:00
Spichlerz dworski w Ryglicach, ul. Tarnowska 29, 33-160 Ryglice
• RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI – 6 sierpnia 2015 r. – godz. 15:00 – 17:00
Sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Rzepienniku Strzyżewskich, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400
• TUCHÓW – 7 sierpnia 2015 r. – godz. 15:00 – 17:00
Dom Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów

W ramach tego planu opracowano opis przygotowania LSR:

W pracach nad przygotowaniem LSR wezmą udział przedstawiciele sektora społecznego, publicznego, gospodarczego oraz mieszkańcy, a zasady współpracy oparte są na równych zasadach.

1. Określenie potrzeb i problemów
• Powołana zostanie Grupa Robocza, która składać się będzie z Zarządu LGD oraz wybranych członków LGD, którzy zadeklarowali czynny udział w przygotowaniach LSR. Grupa robocza, która bezpośrednio związana jest z koordynacją przygotowań do opracowania LSR, dokona wstępnej analizy badań ankietowych. Biuro LGD zbierze dane, zarchiwizuje dokumenty i wypracowane materiały oraz komunikaty do wiadomości publicznej.
• Prowadzone będą konsultacje społeczne. W każdej z gmin odbędą się spotkania z mieszkańcami, reprezentującymi różne grupy sektorowe. Przygotowywana będzie diagnoza i analiza SWOT obszaru, a także celów LSR.
• W pracach będązie brała lokalna społeczność: przedstawiciele sektora społecznego, publicznego, gospodarczego oraz mieszkańcy z obszaru LGD.

2. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii
• Na podstawie analizy SWOT oraz diagnozy obszaru powstaną drzewa celów, które zostaną przeanalizowane pod kątem zakresu działania LGD i możliwości wpływania na rozwiązanie problemów.
• Lista celów zostanie sformułowana i opisana m.in. wskaźnikami.

3. Wskazanie rozwiązań stanowiących sposoby realizacji LSR
Poprzez sformułowanie przedsięwzięć zostaną określone najlepsze sposoby realizacji celów. Sprawdzona zostanie adekwatność celów i przedsięwzięć do diagnozy obszaru.
Wszystkie rozwiązania stanowiące sposoby realizacji LSR będą przyjmowane w sposób partycypacyjny i przejrzysty.

4. Sformułowanie wskaźników realizacji LSR
Wskaźniki będą:
• określone w czasie, mierzalne, proste i zrozumiałe
• obiektywnie weryfikowalne,
• odzwierciedlające założone cele projektu,
• adekwatne dla zaplanowanych przedsięwzięć,
• możliwe do realizacji w założonym okresie.
Pokażemy także dostępne źródła weryfikacji przyjętych wskaźników.

5. Identyfikacja grup docelowych dla poszczególnych celów/przedsięwzięć określonych w LSR
Prace nad strategią rozpoczną się od identyfikacji problemów i potrzeb w podziale na cztery najważniejsze dla LGD sektory, tj. przedsiębiorców, grupy społeczne, przedstawicieli sektora publicznego oraz mieszkańców. Zidentyfikowane grupy docelowe będą analizowane poprzez prowadzone badania ankietowe.
Inne jeszcze grupy docelowe mogą się ujawnić w trakcie prowadzonego procesu partycypacji oraz wyniknąć mogą z diagnozy obszaru, która polega na zbieraniu danych statystycznych z ogólnodostępnych dokumentów np. GUS oraz z innych lokalnych i regionalnych badań. Podczas przeprowadzanych spotkań dokona się pełna identyfikacja grup docelowych, które wymagają wsparcia Leadera. W szczególności jednak działania te będą miały na celu zidentyfikowanie grup defaworyzowanych.
Selekcja zarówno grup docelowych, jak i obszarów działania dokonywana jest według jasnych kryteriów, zgodnie z wytycznymi PROW, w odniesieniu do możliwości budżetowych i za pomocą partycypacyjnych metod.

6. LSR współfinansowania będzie w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020.

7. Narzędzie komunikacji za pomocą których LGD zamierza dotrzeć do danej grupy podmiotów.
Na bazie wieloletnich doświadczeń wypracowaliśmy skuteczne sposoby i narzędzia komunikacji z podmiotami i potencjalnymi beneficjentami. LGD współpracuje z mediami lokalnymi. Posiadamy również własną stronę internetową oraz profil na facebooku. Jesteśmy aktywnym uczestnikiem wielu wydarzeń promocyjnych i rozrywkowych, a także współpracujemy z ośrodkami kultury i lokalnymi samorządami na obszarze LGD.
Bazując na zdobytymi doświadczeniu wykorzystamy wszystkie dostępne narzędzia komunikacji, aby dotrzeć do zainteresowanych podmiotów.

Przykładowe narzędzia komunikacji:
• Lokalne portale internetowe
• Portale społecznościowe
• E-mail z posiadaną bazą danych adresowych
• Bezpośrednie spotkania z lokalną społecznością.
• Kontakt telefoniczny

Ankieta – konsultacje społeczne

27 lipca 2015 | Prow 2014-2020

W ramach konsultacji społecznych zapraszamy wszystkie grupy społeczne: osoby fizyczne, stowarzyszenia, instytucje kultury, organizacje opieki społecznej i wszystkich mieszkańców do wypełnienia ankiety, która pozwoli określić nam problemy, potrzeby i możliwości w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

POBIERZ ANKIETĘ

Ponad 100 projektów zrealizowanych dzięki Pogórzańskiemu Stowarzyszeniu Rozwoju

09 lipca 2015 | Biuro PSR

30 czerwca 2015 r. Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju zakończyło Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-2013. Od 1 lipca 2015 r. do 31 marca 2016 r. trwa okres przygotowawczy, podczas którego Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju wraz ze społecznością lokalną będzie opracowywać Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020.

Warto zatem podsumować to, co udało się zrealizować od 2009 r., a nie było tego mało. Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju wydało katalog projektów zrealizowanych w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Kliknij, aby pobrać katalog „DOBRE PRAKTYKI” – zrealizowane projekty w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na Obszarze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.
(*.PDF – 37MB)

Katalog dostępny jest w biurze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju (ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów). Nakład ograniczony.

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi projektami i przedsięwzięciami, które zrealizowali beneficjenci w ramach organizowanych przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju naborów.

Strona 1 z 7712345102030...Koniec »


Małe projekty - zrealizowanego operacje

Odnowa i rozwój wsi - zrealizowanego operacje

Materiały promocyjne

Badania nad obszarem

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju na YouTube!