LEADER – Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

Małe projekty
Odnowa i rozwój wsi
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Informacja dla beneficjentów

12 grudnia 2014 | Biuro PSR

UWAGA! OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ W ZAKRESIE DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” DLA BENEFICJENTÓW, KTÓRYCH TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ ZGODNIE Z UMOWĄ PRZYZNANIA POMOCY ZOSTAŁ OKREŚLONY DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R.

Zgodnie z terminem wynikającym z § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 (znowelizowanego w dniu 27 kwietnia 2009 r. w zakresie terminów składania wniosków o płatność) złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.
Samorząd Województwa informuje, że ostateczny termin złożenia wniosku o płatność dla operacji wyłonionych w naborach zakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego z dnia 5 czerwca 2014 r. przypada na dzień 31 grudnia 2014 r. Złożone wnioski o płatność bądź prośby o aneks do umowy po ww. terminie zostaną rozpatrzone negatywnie, co będzie skutkowało rozwiązaniem umowy zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z przepisów przedmiotowego rozporządzenia.
Tym samym SW podkreśla, że Beneficjenci ww. działania zobligowani są najpóźniej w dniu 31 grudnia 2014 r. do złożenia wniosku o płatność ostateczną bądź prośby o zmianę zobowiązania w zakresie terminu jego złożenia (maksymalnie do dnia 31 marca 2015 r.).

Kolory Pogórza – rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

27 listopada 2014 | Biuro PSR

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju w Tuchowie serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu fotograficznego pt. “Kolory Pogórza”.
Na konkurs nadesłano 9 zgłoszeń zawierających w sumie 40 prac fotograficznych. Obrady jury były nie małym wyzwaniem, gdyż temat konkursu był “otwarty” na różne interpretacje kolorów Pogórza.

W dniu 27 listopada odbyło się posiedzenie jury podczas którego wyłoniono zwycięzców:
1. miejsce – MARIA PATALAS – “Droga na Brzankę”
2. miejsce – KAROL GUT – “Światło ze wschodu”
3. miejsce – GRZEGORZ NIEMIEC – “Słoneczne Pagórki”

Kliknij, aby pobrać protokół jury.

Jury dokonując wyboru zwycięzców kierowało się tematyka konkursu, czyli aspektami kolorystycznymi i zawarciem elementów charakterystycznych dla Pogórza. Członkowie Jury podczas wyboru zdjęć nie znali ich autorów.

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu i informuje, że rozdanie nagród połączone z wystawą 15 wybranych prac fotograficznych, odbędzie się 4 grudnia 2014 r., o godz. 16:00 w holu głównym Domu Kultury w Tuchowie.

Informujemy, że wszyscy uczestnicy, oprócz nagród za pierwsze trzy miejsca, otrzymają zestaw upominków od Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.

Spotkanie informacyjne – wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii

24 listopada 2014 | Biuro PSR

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju wraz z partnerami zaprasza wszystkich mieszkańców z terenu gmin: Tuchów, Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski, Gromnik, Ryglice, na spotkanie informacyjne, na którym zaprezentowane zostaną korzyści z wykorzystywania instalacji OZE w gospodarstwach domowych i życiu codziennym.

Spotkanie odbędzie się w najbliższą środę, tj. 26 listopada 2014 r. o godz. 16:00 w Bibliotece Publicznej w Tuchowie (Dom Kultury w Tuchowie, wejście od strony torów, I piętro)

Spotkanie poprowadzi ekspert z zakresu wykorzystywania instalacji OZE, w tym instalacji fotowoltaicznych – przedstawienie mechanizmu działania, możliwości ich zastosowania, zalet i wad.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z biurem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju w celu potwierdzenia obecności lub zasięgnięcia szczegółowych informacji.
tel. 14 652 44 04
e-mail: pogostoro@interia.pl

Projekt Ekologia i odnawialne źródła energii korzyścią obszaru współfinansowany jest ze środków Unii Europejskich w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Działania Wdrażanie Projektów Współpracy.

Informacja dla beneficjentów

21 listopada 2014 | Biuro PSR

W związku z opublikowaniem w dniu 2 lipca 2014 r. rozporządzenia z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania wdrażania lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2014 r. poz. 884), zmienił się sposób wyboru projektów w ostatnim naborze, jak również uległ zmianie termin rozliczenia projektów. Ma to wpływ na ilość wniosków składanych do SW za pośrednictwem LGD.

Należy mieć na uwadze, iż zgodnie z przepisami rozporządzenia dot. Wdrażania LSR, obowiązującymi dla wniosków złożonych w naborach ogłoszonych przed dniem wejścia w życie w/w nowelizacji tj. przed dniem 17 lipca br. zakończenie projektu, a tym samym złożenie wniosku o płatność ostateczną, będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych, wypłacaną po zrealizowaniu całego małego projektu co do zasady powinno nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r. W praktyce oznacza to, iż zawarcie umów dla przedmiotowych projektów winno nastąpić najpóźniej do połowy grudnia 2014 r. Terminowe zawarcie umów przyznania pomocy daje możliwość zawierania aneksów wydłużających okres rozliczenia.

Samorząd Województwa z dużym niepokojem obserwuje coraz liczniej wpływające prośby wnioskodawców o przedłużenie terminu wykonania określonych czynności w trakcie oceny wniosków, o którym mowa w § 13a w/w rozporządzenia, zgodnie z którym wnioskodawca ma możliwość wydłużenia terminu złożenia uzupełnień/wyjaśnień związanych z weryfikacją wniosków o przyznanie pomocy.

Z uwagi na kończący się okres programowania (PROW 2007-2013) oraz dużą liczbę wniosków złożonych do SW za pośrednictwem lokalnych grup działania z zakresu małych projektów z terminem rozliczenia do końca grudnia 2014 r. i ryzyko wykorzystywania przez wnioskodawców możliwości wydłużania terminów, istnieje uzasadniona obawa, iż z powodu działań wnioskodawców niemożliwe byłoby zawarcie części umów przyznania pomocy w terminie pozwalającym na rozliczenie projektów.

W związku z powyższym Samorząd Województwa, działając w interesie wnioskodawców małych projektów informuje, że od dnia 1 października br. co do zasady nie będzie wyrażał zgody na wydłużenia terminu na złożenie uzupełnień/wyjaśnień. Na takie podejście pozwalają zapisy § 13a ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. Wdrażania LSR.

Lista wybranych operacji w ramach X naboru wniosków

20 października 2014 | Ogłoszenia

Informujemy, że Rada Decyzyjna Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju w dniu 16 października 2014 r. podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania w ramach Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2007-2013. Poniżej zamieszczamy listy wybranych operacji do finansowania.
- lista wybranych operacji do finansowania w ramach działania
MAŁE PROJEKTY

W najbliższych dniach wnioski zostaną przekazane do instytucji wdrażających, gdzie przejdą proces sprawdzenia przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego.

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w X naborze wniosków w ramach działania Wdrażania lokalnych strategii rozwoju.

Posiedzenie Rady Decyzyjnej

09 października 2014 | Biuro PSR

Działając na podstawie § 9 i § 11 Regulamin Rady Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwołuję na dzień 16 października 2014 r. posiedzenie Rady Decyzyjnej Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.
Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 12:00. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie PSR w Tuchowie przy ul. Chopina 10.

Proponowany porządek obrad:
1. Omówienie i rozpatrzenie ewentualnych odwołań.
2. Sporządzenie ostatecznych list operacji.
3. Podjęcie uchwały o wybraniu bądź niewybraniu operacji do finansowania oraz uchwały zatwierdzające listę wybranych/niewybranych operacji.
4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju
Mariusz Ryś

Lista ocenionych wniosków w ramach X naboru wniosków

08 października 2014 | Biuro PSR

Dnia 7 października 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach X naboru. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną, a następnie oceniono wnioski w ramach zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami. Poniżej publikujemy listę ocenionych wniosków.

Uchwała X/194/14 – Lista ocenionych wniosków w ramach
“Małych projektów”

Jednocześnie informujemy, że beneficjentom przysługuje prawo odwołania od decyzji Rady Decyzyjnej (Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji), które należy złożyć w terminie 7 dni od otrzymania pisma.

Ekologiczne Pompowanie Wyobraźni

07 października 2014 | Biuro PSR

„Zorganizowanie cyklu warsztatów inscenizowanych Nauka codzienności – ciekawostki świata natury – pompowanie wyobraźni oraz druk zakładek do książek” to operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, dzięki której Biblioteka Publiczna w Tuchowie zorganizowała warsztaty ekologiczne dla 150 uczniów ze szkół podstawowych. Dwugodzinne zajęcia poprowadził pan Michał Zawadka – pisarz, prezenter, aktor, kaskader. Każdy z uczestników otrzymał okolicznościowe zakładki do książek przypominające o niebezpieczeństwie związanym z wypalaniem traw, a także słodki poczęstunek.

Prowadzący zajęcia stawał na głowie (dosłownie i w przenośni), by przybliżyć dzieciom fascynujący świat przyrody. Zajęcia pokazywały w jaki sposób wynalazcy podglądają naturę i inspirują się nią w tworzeniu przedmiotów codziennego użytku. Niepozorne rośliny i zwierzęta posiadają zdolności i możliwości wykorzystywane nawet w tak zaawansowanych technologicznie wynalazkach jak sondy kosmiczne, a także w tych codziennego użytku jak rzepy, nożyczki, czy zamki błyskawiczne. Prowadzący zachęcał dzieci do wnikliwego obserwowania świata, do stawiania pytań i szukania odpowiedzi. Utwierdzał ich w przekonaniu, że każdy z nich może zostać wynalazcą, jeśli nie będzie się poddawał w dążeniu do celu. Podkreślał również, że trzeba być odważnym w wygłaszaniu swoich pomysłów, bo dzięki temu zdobywa się wiedzę i doświadczenie. Nie popełnia błędów tylko ten, kto nie próbuje. Warsztaty uczyły więc szacunku zarówno dla przyrody, jak i samego siebie. Na zakończenie każdy mógł zostać konstruktorem, nawet przedszkolaki były w stanie zbudować latające odrzutowce. Myślę, że wirujące pod sufitem szkolnych sal wielokolorowe „rakiety” na długo pozostaną w pamięci dzieci, razem z hasłem „Wyobraźnia to potęga”.
W związku z proekologicznymi warsztatami powstały również zakładki do książek przypominające o niebezpieczeństwie związanym z wypalaniem traw. Uświadamialiśmy dzieciom, że właśnie ten wspaniały i tak przydatny człowiekowi świat przyrody jest bezbronny wobec pożaru. Przypominamy, że wskutek wypalania traw ucierpieć mogą również ludzie i ich zabudowania. Ogień to żywioł, którego nie należy lekceważyć. Na zakładkach znajduje się zdjęcie z akcji pożarniczej OSP w Tuchowie oraz numery telefonów. Za użyczenie zdjęcia dziękujemy druhowi Łukaszowi Giemzie.

Strona 1 z 7412345102030...Koniec »


Małe projekty - zrealizowanego operacje

Odnowa i rozwój wsi - zrealizowanego operacje

Materiały promocyjne

Badania nad obszarem

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju na YouTube!