LEADER – Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

Otwarcie obserwatorium astronomicznego Królowej Jadwigi w Rzepienniku Biskupim

19 maja 2015 | Biuro PSR

Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezach towarzyszących otwarciu Obserwatorium Astronomicznego Królowej Jadwigi w Rzepienniku Biskupim w dniach 6-8 czerwca 2015 r.

Po Koronę Jej Wysokości Brzanki

15 maja 2015 | Biuro PSR

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim oraz Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju i Stowarzyszenie Rozwoju Jodłówki Tuchowskiej i Jej Mieszkańców zapraszają w dniu 21 czerwca 2015 na rajd i bieg z uroczystym zakończeniem na Brzance. Przewidziano wiele atrakcji dla młodszych i starszych.

Kliknij na plakat, aby dowiedzieć się więcej!


Rajd Gwiaździsty z pięciu gmin: Tuchów, Ryglice, Szerzyny, Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski.
Uczestnicy rajdu wychodzą z poszczególnych gmin wybraną przez siebie trasą, warunkiem jest dotarcie na Brzankę na godz. 15:00.
Bieg z Olszyn startuje o godz.15:00, dlatego uczestnicy rajdów będą mogli kibicować zawodnikom na ostatnich metrach.
W oczekiwaniu na zawodników będzie można obejrzeć stoiska promocyjne min. Nadleśnictwa Gromnik, nauczyć się podstaw wikliniarstwa i zobaczyć, co potrafi współczesny kowal. Przy bacówce będzie grill, przy którym będzie można odpocząć i wypróbować lokalne specjały. Dla aktywnych i niezmęczonych przewidziano liczne konkursy i zabawy sprawnościowe.
Planowany jest też krótki bieg wokół samego szczytu dla uczestników rajdu po Koronę Jej Wysokości Brzanki, którą planujemy uhonorować zwycięzcę biegu z Olszyn.
Wieczorem przy ognisku posłuchamy gawędy o Jej Wysokości Brzance.
Już dziś serdecznie wszystkich zapraszamy.

Kliknij na plakat, aby dowiedzieć się więcej!

Pogórzanki na Etnorok

16 kwietnia 2015 | Biuro PSR

W ubiegłą sobotę w ramach cyklu „ETNOROK w Małopolsce”, Jolanta Kramarczyk oraz Agata Marcinek prezentowały swoje produkty i rzemiosło podczas kwietniowego spotkania z kulturą pod hasłem „Ziemia i Zioła”. Wydarzenie odbyło się w „Stodole Pana Tadeusza” przy ul. Pana Tadeusza 6 w Krakowie (róg ul. Nowohuckiej i ul. Pana Tadeusza).

ETNOROK to 12 cyklicznych spotkań nawiązujących do kalendarza tradycyjnych obrzędów w kulturze ludowej. Podczas każdego z nich dzieci i dorośli będą mieć okazję poznać zanikające tradycje regionu, uczestniczyć w warsztatach rękodzieła, zapoznać się ze sposobem przyrządzania i degustować potrawy tradycyjne z listy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na imprezach odbywać się będzie targ swojskich produktów oraz występy zespołów ludowych.

Dla przypomnienia, z terenu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju na liście produktów tradycyjnych znajdują się PROŁZIAKI i GOMÓŁKI KOWALOWSKIE.

Ważna informacja dla beneficjentów

17 marca 2015 | Biuro PSR

Informujemy Państwa o decyzji Samorządu Województwa w sprawie wydłużenia terminu składania uzupełnień/wyjaśnień w ramach wniosków o płatność.

W związku z licznymi prośbami wnioskodawców o przedłużenie terminu wykonania określonych czynności w trakcie oceny wniosków o płatność, (…) zgodnie z którymi wnioskodawca ma możliwość wydłużenia terminu złożenia uzupełnień/wyjaśnień związanych z weryfikacją wniosków o płatność oraz z uwagi na kończący się okres programowania (PROW 2007-2013) jak również dużą liczbę wniosków planowanych do złożenia do SW z zakresu małych projektów oraz odnowy i rozwoju wsi, z terminem rozliczenia do końca marca 2015 r., istnieje uzasadniona obawa, iż z powodu działań wnioskodawców niemożliwe byłoby rozliczenie projektów.

W związku z powyższym Samorząd Województwa, działając w interesie wnioskodawców powyższych działań informuje, że od dnia 1 kwietnia br., co do zasady nie będzie wyrażał zgody na wydłużenie terminu na złożenie uzupełnień/wyjaśnień.

Pełna informacja – pismo

Jednocześnie przypominamy, że ostateczny termin składania wniosków o płatność mija 31 marca 2015 r.

Walne Zebranie Członków

11 marca 2015 | Biuro PSR

Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju zwołuję na dzień 25 marca (środa) 2015 roku na godz. 16.00 Walne Zebranie Członków Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, które odbędzie się w sali widowiskowej Domu Kultury w Tuchowie przy ul. Chopina 10.

Porządek Walnego Zebrania Członków:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie z działalności Biura PSR.
6. Sprawozdanie Zarządu PSR za okres minionego roku sprawozdawczego.
7. Sprawozdanie pokontrolne Komisji Rewizyjnej.
8. Sprawozdanie Rady Decyzyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia.
10. Podjęcie uchwał w sprawie
11. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014,
12. udzielenia absolutorium Zarządowi PSR,
13. udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej i Radzie Decyzyjnej.
14. Przedstawienie informacji na temat zmiany w składzie Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju w związku ze zmianą pełnomocnictwa.
15. Podjęcie uchwały dotyczącej odwołania członka Zarządu – Kazimiery Reczek.
16. Wybór Komisji Skrutacyjnej w ramach wyborów uzupełniających skład Zarządu.
17. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu.
18. Wybór członka Zarządu w głosowaniu tajnym.
19. Przerwa.
20. Ogłoszenie wyników wyborów.
21. Podjęcie uchwały o wyborze członka Zarządu.
22. Przedstawienie zmiany uchwały Walnego Zebrania Członków nr 20/WZ/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 r. związanej ze zmianą osób reprezentujących członków Rady Decyzyjnej.
23. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 20/WZ/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 r.
24. Przerwa ze względu na konieczność przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Decyzyjnej Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.
25. Przedstawienie przed Walnym Zebraniem Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Decyzyjnej oraz przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia prezydium Rady.
26. Przedstawienie zmiany uchwały 9/WZ/2014 w sprawie zmian w Regulaminie Rady i przyjęcie stosownej uchwały.
27. Informacja dotycząca działań w ramach realizacji LSR, funkcjonowania LGD w roku 2015.
28. Wnioski i interpelacje.
29. Sprawy bieżące.
30. Zakończenie zebrania.

Serdecznie zapraszamy i uprzejmie prosimy o niezawodne przybycie na Walne Zebranie Członków z uwagi na ważny status wprowadzanych zmian i podejmowanych uchwał.

Podczas Walnego Zebrania Członków prosimy o uregulowanie składki członkowskiej za rok 2014 i 2015, z uwagi na to, że od tej pory składka członkowska będzie pobierana za rok bieżący z góry.

Prezes Zarządu
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju
Janusz Kowalski

„Jej wysokość Brzanka” w internecie!

06 marca 2015 | Biuro PSR

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju​ w ubiegłym roku wydało przewodnik turystyczny Jej wysokość Brzanka​. Zainteresowanie tą publikacją było ogromne i w przeciągu kilku miesięcy cały nakład został wyczerpany.

Odpowiadając na zgłaszane potrzeby, Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju postanowiło w 2015 r. zrealizować dodruk przewodnika, jednak jesteśmy świadomi tego, że również zaplanowana ilość nie będzie wystarczająca, aby zaspokoić potrzeby.

Dlatego postanowiliśmy zamieścić cały przewodnik w formie elektronicznej na stronie www.jejwysokoscbrzanka.pl

Strona ta z założenia miała być prosta, czytelna i przede wszystkim kompatybilna z urządzeniami przenośnymi (tablet, smartfon itp.), tak aby turysta miał możliwość szybkiego i wygodnego korzystania z przewodnika również na szlaku.

Mamy nadzieję, że umieszczenie przewodnika w internecie pozwoli dotrzeć do jeszcze większej liczby odbiorców co wpłynie na jeszcze większa promocję „Jej wysokości Brzanki”.

Rzeka Biała – zagrożenie czy szansa?

06 marca 2015 | Ogłoszenia

Zapraszamy na spotkanie dla mieszkańców w ramach projektu „Unikalne walory Doliny Rzeki Białej wartością społeczną i ekonomiczną regionu”.

Jak chronić rzekę Białą jednocześnie chroniąc się przed powodzią?
Jakie korzyści jako mieszkańcy możemy czerpać z rzeki Białej?
Natura 2000 – dlaczego jesteśmy objęci tym programem i co się z tym wiąże?

Spotkanie dla mieszkańców ma celu identyfikację problemów związanych z życiem i gospodarowaniem na terenach chronionych, jakimi są miejscowości położone wzdłuż rzeki Białej. Na spotkaniu omówione zostaną sprawy, które bezpośrednio dotyczą mieszkańców – jak np. sposoby samodzielnego ograniczenia skutków powodzi, ale i działania, które potęgują rozmiary powodzi. Wspólnie określimy zasoby pozwalające na rozwój gospodarczy, społeczny, kulturowy i przyrodniczy tych terenów.

Spotkanie odbędzie się w Muzeum Miejskim w Tuchowie, w piątek 13 marca 2015 r. o godz. 16:00

Spotkanie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich.

Liczba miejsc jest ograniczona do 20 osób. Zapewniamy poczęstunek.

ZAPRASZAMY!

W celu zgłoszenia chęci udziału prosimy o kontakt z biurem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, tel. 14 652 44 04 (pogostoro@interia.pl)

Kolory Pogórza – galeria zdjęć

03 lutego 2015 | Biuro PSR

W listopadzie rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny „Kolory Pogórza”. Dzisiaj zapraszamy do obejrzenia galerii nadesłanych i nagrodzonych zdjęć.
Zwycięzcy konkursu to:
1. miejsce – MARIA PATALAS – “Droga na Brzankę”
2. miejsce – KAROL GUT – “Światło ze wschodu”
3. miejsce – GRZEGORZ NIEMIEC – “Słoneczne Pagórki”

Strona 1 z 7612345102030...Koniec »


Małe projekty - zrealizowanego operacje

Odnowa i rozwój wsi - zrealizowanego operacje

Materiały promocyjne

Badania nad obszarem

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju na YouTube!