LEADER – Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

Małe projekty
Odnowa i rozwój wsi
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Dobra wiadomość dla gmin i mieszkańców obszaru Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.

W wyniku konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 strategia Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju otrzymała 166 punktów, została wybrana do realizacji oraz dofinansowania. Dokładna wysokość przyznanego dofinansowania w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich określona będzie w umowie, niemniej będzie to ponad 7.5 mln zł.

PSR na inauguracji działalności Polskiej Federacji Producentów Wina w Warszawie

15 kwietnia 2016 | Biuro PSR

Polska Federacja Producentów Wina to nowa, prężna i zdeterminowana do działania organizacja zrzeszająca profesjonalnych producentów wina gronowego w Polsce. Nadrzędnym celem organizacji jest konsolidacja środowiska winiarskiego wokół wspólnych celów i interesów branżowych.

W środę 13 kwietnia 2016 r. podczas inauguracji działalności w Sejmie RP przedstawiciele Federacji przekazali na ręce Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi postulaty polskich producentów win gronowych. Wskazane w nich kierunki działań legislacyjnych wynikają z silnie odczuwanej potrzeby dostosowania sytuacji prawnej polskiego winiarza do przepisów Unii Europejskiej i wyrównania jego szans na konkurencyjnym rynku europejskim. Naszym prawodawcom podpowiadamy wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań stosowanych w krajach tradycyjnie winiarskich, gdzie branża producentów win jest liczącym się źródłem miejsc pracy.

Zgłaszane postulaty mają na celu zwiększenie opłacalności produkcji i skrócenie czasu zwrotu z inwestycji, co przełoży się na większe zainteresowanie uprawą winorośli w naszym kraju. Uprawa winorośli stanowi szansę na aktywizację małych gospodarstw rolnych oraz umożliwia wykorzystanie ziem o niskich klasach bonitacyjnych. Winorośl, jako roślina o małych wymaganiach glebowych, może być uprawiana praktycznie na każdej (nie podmokłej) glebie. Nadto jej uprawa otwiera perspektywy dla zagospodarowania terenów, na których uprawa tradycyjnych dla polskiego rolnictwa roślin, jest trudna lub wręcz niemożliwa np. strome zbocza.

W swoim działaniu, na rzecz odradzającej się branży winiarskiej w Polsce, Federacja deklaruje dbałość o ustawiczne podnoszenie kwalifikacji polskich winiarzy oraz ciągłe doskonalenie procesów wytwórczych i jakości produkowanych win.

Razem z przedstawicielami Polskiej Federacji Producentów Wina w Sejmie RP byli przedstawiciele Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Stowarzyszenie wspiera starania Federacji, a przy okazji promowało pogórzański region jako miejsce atrakcyjne do uprawy winorośli. Wśród przedstawicieli Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju byli: Adam Drogoś – burmistrz Tuchowa, Bogdan Stasz – wójt gminy Gromnik, Wiktor Chrzanowski – dyrektor biura PSR, Zdzisław Maniak – przewodniczący Rady Gminy Gromnik oraz winiarze – członkowie stowarzyszenia: Mariusz Chryk, Wiktor Zagórski, Piotr Zagórski.

POSTULATY Polskiej Federacji Producentów Wina
1. Uproszczenie sposobu umieszczania znaków akcyzowych na opakowaniach jednostkowych wyrobów winiarskich.
2. Ustanowienie jednego pozwolenia na sprzedaż alkoholu, wydawanego producentowi wina gronowego, bez rozróżnienia na rodzaj handlu (detaliczny czy hurtowy).
3. Uproszczenie procedury uzyskiwania uprawnień do sprzedaży wina podczas imprez (targów, festynów, jarmarków itp.). W miejsce aktualnie wymaganego zezwolenia jednorazowego na sprzedaż alkoholu uzyskiwanego w urzędzie miasta/gminy, należy wprowadzić rozwiązanie, w którym do prowadzenia sprzedaży wina podczas imprez upoważnia łączne posiadanie trzech dokumentów:
– zezwolenie stałe na sprzedaż alkoholu,
– zgoda organizatora imprezy oraz
– dowód dokonania stosownej opłaty na rzecz urzędu miasta/gminy, na terenie którego impreza się odbywa.
4. Obniżenie stawki podatku VAT dla win gronowych do 8%.
5. Ustanowienie zerowej stawki podatku akcyzowego dla win gronowych.

AGROTRAVEL 2016

14 kwietnia 2016 | Biuro PSR

DSC_1047AAAAPogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju było jedną z 12 Lokalnych Grup Działania reprezentujących Małopolskę, które w dniach 8 – 10 kwietnia podczas VIII Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2016 prezentowało walory turystyczne oraz produkty lokalne z obszaru 5 gmin, tj. Tuchowa, Ryglic, Gromnika, Rzepiennika Strzyżewskiego oraz Szerzyn.

AGROTRAVEL to jedyna tego rodzaju impreza wystawiennicza w Polsce, ukierunkowana na promocję produktów związanych z turystyką wiejską i agroturystyką. Wydarzenie integruje branżę turystyczną nie tylko w kraju, ale i w całej Europie. Celem Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki jest poszerzanie świadomości turystów o możliwości spędzania czasu na terenach wiejskich i w obiektach agroturystycznych.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i obsługę stoiska PSR.

DSC_1051AAA

DSC_1054AAAA

Budżet obywatelski Województwa Małopolskiego

29 marca 2016 | Aktualności, Ogłoszenia, Region

W 2016 roku Województwo Małopolskie po raz pierwszy wprowadza budżet obywatelski na poziomie regionalnym. Jest to pionierskie w Polsce przedsięwzięcie na tak szeroką skalę.

Walne Zebranie Członków

01 marca 2016 | Aktualności, Biuro PSR

Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju zwołuję na dzień 18 marca (piątek) 2016 roku Walne Zebranie Członków Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, które odbędzie się w sali widowiskowej Domu Kultury w Tuchowie przy ul. Chopina 10 o godzinie 13.00.

Ankiety monitorujące

22 stycznia 2016 | Ogłoszenia

Przypominamy Beneficjentom, że zobligowani są zapisami umowy przyznania pomocy, do złożenia ankiety monitorującej do Urzędu Marszałkowskiego.

Kolejny termin składania ankiet to 31 stycznia 2016 . Dotyczy on beneficjentów, którzy otrzymali płatność ostateczną w roku 2014.

Prosimy o zweryfikowanie swoich płatności, przygotowanie ankiet, a następnie wysłanie ich do Urzędu Marszałkowskiego.

Ankieta monitorująca dostępna jest na stronie UMWM:
http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/prow/Documents/leader/rozliczenia/MP-26112012/413_ankieta_v9.xls
Instrukcja wypełniania:
http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/prow/Documents/leader/rozliczenia/MP-26112012/413_instrukcja_do_ankiety_v9.pdf

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z naszym biurem.
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju

ul. Chopina 10
33-170 Tuchów
tel./fax: 14 652 44 04
pogostoro@interia.pl

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020

05 stycznia 2016 | Biuro PSR, Prow 2014-2020

Informujemy, że dnia 28 grudnia 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego złożony został wniosek o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, czyli gmin: Tuchów, Ryglice, Szerzyny, Gromnik i Rzepiennik Strzyżewski.

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu:
Kliknij, aby pobrać Lokalną Strategię Rozwoju (*.pdf)

Nasz wniosek będzie teraz podlegał ocenie eksperckiej. O jej wynikach będziemy informować na bieżąco.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020

14 grudnia 2015 | Biuro PSR, Prow 2014-2020

W związku z dobiegającym końca procesem opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju uprzejmie informujemy, że ww. dokument jest do wglądu w biurze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.

Strona 1 z 7912345102030...Koniec »


Małe projekty - zrealizowanego operacje

Odnowa i rozwój wsi - zrealizowanego operacje

Materiały promocyjne

Badania nad obszarem
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju na YouTube!