LEADER – Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju

LEADER – Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

Małe projekty
Odnowa i rozwój wsi
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego – głosowanie

23 czerwca 2016 | Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

Rozpoczęło się głosowanie mieszkańców Małopolski na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Małopolanie, którzy ukończyli 16 rok życia mogą – do dnia 6 lipca – wybrać spośród 152 zadań najlepsze ich zdaniem pomysły.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

23 czerwca 2016 | Aktualności, Prow 2014-2020

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju zwołuję na dzień 14 lipca (czwartek) 2016 roku na godz. 16.00 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, które odbędzie się w sali widowiskowej GOK obok Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

23 maja 2016 | Aktualności, Prow 2014-2020

Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju zwołuję na dzień 3 czerwca (piątek) 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, które odbędzie się w Muzeum Miejskim w budynku Domu Kultury w Tuchowie przy ul. Chopina 10 o godzinie 16.00.

Spotkanie konsultacyjne

19 maja 2016 | Biuro PSR, Prow 2014-2020

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju zaprasza wszystkich mieszkańców, przedstawicieli sektora społecznego, publicznego i gospodarczego do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które będzie poświęcone zmianom w Lokalnej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR), procedurach oceny i wyboru operacji oraz kryteriach wyboru operacji.

Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek, tj. 24 maja 2016 r. o godz. 15.00 w Domu Kultury w Tuchowie przy ul. Chopina 10.

Oficjalne przekazane umowy ramowej dla Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

19 maja 2016 | Biuro PSR

Blisko 315 mln złotych będą miały do rozdysponowania Lokalne Grupy Działania z Małopolski. Wicemarszałek Stanisław Sorys wręczył przedstawicielom LGD umowy ramowe na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju.

W dniu 18 maja 2016 r. w ratuszu w Tarnowie odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego odbyło się oficjalne przekazanie umów ramowych. Zgodnie z zaproszeniem, z rąk marszałka małopolski umowę odebrali Janusz Kowalski – prezes Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz Adam Drogoś – przewodniczący Rady Decyzyjnej Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.

Lokalne Grupy Działania będą dysponować środkami w ramach trzech kategorii: wsparcia dla społeczności lokalnych, współpracy i aktywizacji. W ramach pierwszej kategorii będą realizowane m.in. zadania z zakresu ochrony środowiska, rozwoju przedsiębiorczości na wsi (w tym lokalnego przetwórstwa), rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej czy budowy dróg lokalnych. Minimum połowa środków w ramach tej kategorii zostanie przeznaczona na tworzenie lub utrzymanie już istniejących miejsc pracy. Możliwe będzie także organizowanie przez LGD konkursów grantowych skierowanych np. do kół gospodyń wiejskich.

Zadania w ramach projektów w drugiej kategorii będą dotyczyć wzajemnej współpracy pomiędzy LGD oraz współpracy międzynarodowej. Trzecia kategoria to m.in. wsparcie dla beneficjentów, pomoc w przygotowaniu wniosków i realizacji projektów.

Zmiany w LSR na lata 2014-2020 – konsultacje społeczne

W związku z koniecznością aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR), procedur oceny i wyboru operacji oraz kryteriów wyboru operacji, zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie ustalenia ostatecznej wersji niżej załączonych dokumentów:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy w Biurze PSR

11 maja 2016 | Biuro PSR, Ogłoszenia

Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju ogłasza nabór na stanowisko pracy: Specjalista ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w Biurze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów (budynek Domu Kultury) lub w przypadku nieczynnego biura – bezpośrednio do Prezesa Zarządu PSR lub wysłać pocztą na podany adres (decyduje data wpływu dokumentów).

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko pracy: Specjalista ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do dnia 23.05.2016 r. do godz. 15.00.

Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami, zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną kandydatów spełniających wymagania formalne.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni do dnia 25.05.2016 r.

Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami zastrzega sobie możliwość przerwania procedury naboru, zatem nie zapraszania kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne w przypadku kiedy z oceny formalnej złożonych dokumentów wynikałoby iż kandydaci nie udokumentowali swoich kwalifikacji, zatem nie spełniają określonych w ogłoszeniu naboru wymogów. W takiej sytuacji Zarząd PSR ponownie ogłosi nabór.

Opis stanowiska pracy, kwalifikacji i wymaganych dokumentów.

Specjalista ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie min. średnie,
 • staż pracy: minimum 6-miesięczny,
 • posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania,
 • posiadanie wiedzy na temat PROW,
 • posiadanie wiedzy na temat funduszy strukturalnych,
 • znajomość ustawy o stowarzyszeniach,
 • znajomość procedur administracyjnych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • umiejętność obsługi programów użytkowych systemu operacyjnego Windows,

Preferowane dodatkowe umiejętności:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej roczny staż pracy,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację,
 • prawo jazdy kat. B.

 

Zakres obowiązków Specjalista ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju:

 • organizacja pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej operacje;
 • przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć określonych w LSR;
 • przygotowanie i składanie wniosków o płatność;
 • przygotowywanie odpowiednich sprawozdań;
 • monitorowanie podpisywania i realizacji umów;
 • przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu;
 • koordynowanie projektów współpracy;
 • sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów,
 • przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc;
 • poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia,
 • przygotowanie i prezentacja informacji na temat operacji;
 • prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania, w tym: pomoc w wypełnianiu wniosków, doradztwo specjalistyczne;
 • obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji LSR;
 • przyjmowanie wniosków aplikacyjnych beneficjentów;
 • zadania w zakresie animacji lokalnej i współpracy,
 • wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora Biura.

 

Szczegółowy zakres obowiązków zostanie przedstawiony kandydatowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja dodatkowa: wymagany termin rozpoczęcia zatrudnienia – od 1 czerwca 2016 r.

Dokumenty, które należy złożyć:
1. List motywacyjny oraz CV,
2. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,
4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju z siedzibą w Tuchowie przy ul. Chopina 10, danych osobowych zawartych w ofercie na stanowisko Specjalisty ds. wdrażania LSR dla celów związanych  z realizacją procesu rekrutacji zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 poz. 2135 ze zmianami),
5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,
7. Kserokopie dokumentów poświadczające staż pracy (świadectwa, inne),
8.Kserokopie dokumentów poświadczające wiedzę i doświadczenie.

Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem tel.  14 652 44 04 lub 731 777 027.

Godziny pracy biura

11 maja 2016 | Biuro PSR, Ogłoszenia

W dniach 11 maja 2016 r. – 18 maja 2016 r. biuro Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju będzie nieczynne.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny: 731 777 027.

Za utrudnienia przepraszamy.

Strona 1 z 8012345102030...Koniec »


Małe projekty - zrealizowanego operacje

Odnowa i rozwój wsi - zrealizowanego operacje

Materiały promocyjne

Badania nad obszarem
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju na YouTube!