Tytuł projektu: Z tradycją w przyszłość – kultywowanie i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego Pogórza ze szczególnym uwzględnieniem ginących zawodów

Beneficjent: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach

Okres realizacji: do lipca 2010 r.

Cele projektu:
integracja i pielęgnowanie tradycji i dziedzictwa lokalnego, więzi międzypokoleniowej, kultywowanie starych zawodów, rzemiosła i miejscowej gwary poprzez zorganizowanie warsztatów z twórcami, wydanie folderu oraz organizację stoisk z wyrobami twórców

Zakres projektu:
projekt polegał na zorganizowaniu spotkań i warsztatów z zakresu twórczości ludowej: wyrobów z gliny, wikliny, drewna, słomy, koronki, hafty. Dzięki spotkaniom uczestnicy poznali zawody i technikę wykonywania produktów codziennego użytku. Finałem projektu był „Jarmarku ginących zawodów i rękodzieła ludowego”. Udział w nim wzięli twórcy ludowi, rzemieślnicy oraz lokalni artyści: garncarstwo, bednarstwo, wikliniarstwo, słomkarstwo. Wystąpiły zespoły ludowe oraz prezentowane były potrawy regionalne.