Tytuł projektu: Budowa boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Szerzyny

Beneficjent: Gmina Szerzyny

Okres realizacji: do grudnia 2013 r.

Cele projektu: Poprawa stanu infrastruktury technicznej w centrum miejscowości poprzez budowę boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą.

Zakres projektu: boisko piłkarskie, trybuny, droga dojazdowa i miejsce postojowe dla autobusu, ogrodzenie boiska, kanalizacja i odwodnienie.