Tytuł projektu: Promocja obszaru gminy Rzepiennik Strzyżewski poprzez wydanie publikacji.

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim z siedzibą w Rzepienniku Suchym

Okres realizacji: do czerwca 2014 r.

Cele projektu: rozwój turystyki i rekreacji na terenie gminy poprzez wydanie materiałów promocyjnych.

Zakres projektu: przygotowanie i wydanie książki, pocztówek, folderu, przewodnika po gminie i informatora turystycznego, organizacja wieczoru autorskiego, w tym zakup materiałów biurowych potrzebnych na afisze, zaproszenia i korespondencję, poczęstunek uczestników.