Tytuł projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektów małej architektury oraz niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Ołpiny.

Beneficjent: Gmina Szerzyny

Okres realizacji: do lipca 2014 r.

Cele projektu: poprawa stanu infrastruktury technicznej w centrum miejscowości poprzez budowę obiektów małej architektury wraz z niezbędną infrastrukturą

Zakres projektu: utworzenie placu manewrowego, miejsc postojowych, chodnik, schody, klomby murowane z ławką, teren zielony, urządzenie placu zabaw.