Tytuł projektu: Budowa karwodrzańskiej wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu oraz akcją informacyjną.

Beneficjent: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźń”

Okres realizacji: do czerwca 2014 r.

Cele projektu: podniesienie jakości życia społeczności lokalnej, rozwój oferty spędzania wolnego czasu oraz rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę drewnianej „Karwodrzańskiej wiaty” w celu polepszenia dostępu do infrastruktury rekreacyjno – turystycznej. Zwiększenie poziomu ekologicznej świadomości mieszkańców.

Zakres projektu: budowa chodników i placu pod altanę, budowa wiaty, uporządkowanie terenu wokół altany, zakup małej architektury, wykonanie tablic informacyjnych, zakup koszy do segregacji odpadów, koszt wystąpienia prelegenta, poczęstunek.