Tytuł projektu: Rozwój aktywności lokalnej poprzez doposażenie w instrumenty muzyczne i stroje regionalne „Kapeli AUGUSTA” w Ołpinach, Gmina Szerzyny.

Beneficjent: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach

Okres realizacji: do maja 2014 r.

Cele projektu: zwiększenie poziomu integracji i aktywności społeczności lokalnej oraz podniesienie poziomu atrakcyjności wydarzeń kulturalnych na obszarze LGD poprzez rozwój bazy technicznej kapeli regionalnej.

Zakres projektu: zakup instrumentów muzycznych (akordeon, saksofon altowy i tenorowy, trąbka klarnet), zakup kompletnych strojów regionalnych męskich i damskich.