Tytuł projektu: Poszerzenie oferty turystycznej poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie placu pokościelnego w Szerzynach.

Beneficjent: Gmina Szerzyny

Okres realizacji: do lipca 2014 r.

Cele projektu: rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej oraz oferty czasu wolnego poprzez zagospodarowanie placu w centrum miejscowości a tym samym podniesienie jakości życia mieszkańców.

Zakres projektu: urządzenie zieleni – wykonanie rabat kwiatowych, sadzenie roślinności i siew trawników, wykonanie chodników i oświetlenia.