NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Zapytanie

Dotyczy: Zlecenia usługi polegającej na świadczeniu usług prawniczych dotyczących wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013.

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dn. 2 listopada 2009 r.

Zamawiający:
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju
ul. Chopina 10
33-170 Tuchów
NIP: 9930473631
Tel/fax: 014 652 54 36

OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
• Przedmiotem zamówienia jest zlecenie usługi polegającej na świadczeniu usług prawniczych w ramach działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.
• Forma umowy: umowa zlecenie
• Miejsce wykonywania usługi: Biuro Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju (ul. Chopina 10. 33 170 Tuchów)

2. Wymagania niezbędne:
• Wiedza z zakresu prawa oraz wykształcenie
• Rzetelność i dyspozycyjność
• Sumienność
• Dokładność
• Dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista.

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań formalnych:
• życiorys
• dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz wiedzę

4. Kryteria oceny ofert:
• Wykształcenie – wyższe lub wyższe kierunkowe
• Zamieszkanie na terenie obszaru LGD.

5. Miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty należy składać do dnia 16 listopada 2009 r. do godz. 15:30 w Biurze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów z dopiskiem: oferta wykonania usługi dla Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju (za datę złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 14 652 54 36

Kandydat, który spełni wymagania formalne określone w zapytaniu i decyzją Zarządu zostanie wybrany na określone w zapytaniu ofertowym stanowisko, zostanie telefonicznie poinformowany o tym fakcie.

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę