NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Warsztat refleksyjny

Szanowni Państwo

Zgodnie z wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zapraszamy Państwa na „Warsztat refleksyjny”, który odbędzie się w dniu 27 lutego 2024 r. o godzinie 12.00 w Domu Kultury w Tuchowie przy ulicy Chopina 10 (sala 20, I piętro).

Warsztat Refleksyjny skierowany jest w szczególności do pracowników Biura, członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, beneficjentów oraz członków PSR.

Celem warsztatu będzie analiza procesu wdrażania LSR i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, tak, by lepiej rozumieć osiągane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować w jakim stopniu zbliżają się one do osiągnięcia celów, a także – jeśli będzie to konieczne – wnioski ze spotkania będą podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań.

Program spotkania:
1. Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR i działania LGD wraz
z komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno- gospodarczej obszaru LGD.

2. Dyskusja oparta na podstawie poniższych zagadnień:
• Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
• W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
• W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
• W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
• Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
• Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
• Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
• Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

3. Podsumowanie spotkania, zebranie wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku.