NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Walne Zebranie Członków

Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju zwołuję na dzień 25 marca (środa) 2015 roku na godz. 16.00 Walne Zebranie Członków Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, które odbędzie się w sali widowiskowej Domu Kultury w Tuchowie przy ul. Chopina 10.

Porządek Walnego Zebrania Członków:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie z działalności Biura PSR.
6. Sprawozdanie Zarządu PSR za okres minionego roku sprawozdawczego.
7. Sprawozdanie pokontrolne Komisji Rewizyjnej.
8. Sprawozdanie Rady Decyzyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia.
10. Podjęcie uchwał w sprawie
11. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014,
12. udzielenia absolutorium Zarządowi PSR,
13. udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej i Radzie Decyzyjnej.
14. Przedstawienie informacji na temat zmiany w składzie Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju w związku ze zmianą pełnomocnictwa.
15. Podjęcie uchwały dotyczącej odwołania członka Zarządu – Kazimiery Reczek.
16. Wybór Komisji Skrutacyjnej w ramach wyborów uzupełniających skład Zarządu.
17. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu.
18. Wybór członka Zarządu w głosowaniu tajnym.
19. Przerwa.
20. Ogłoszenie wyników wyborów.
21. Podjęcie uchwały o wyborze członka Zarządu.
22. Przedstawienie zmiany uchwały Walnego Zebrania Członków nr 20/WZ/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 r. związanej ze zmianą osób reprezentujących członków Rady Decyzyjnej.
23. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 20/WZ/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 r.
24. Przerwa ze względu na konieczność przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Decyzyjnej Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.
25. Przedstawienie przed Walnym Zebraniem Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Decyzyjnej oraz przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia prezydium Rady.
26. Przedstawienie zmiany uchwały 9/WZ/2014 w sprawie zmian w Regulaminie Rady i przyjęcie stosownej uchwały.
27. Informacja dotycząca działań w ramach realizacji LSR, funkcjonowania LGD w roku 2015.
28. Wnioski i interpelacje.
29. Sprawy bieżące.
30. Zakończenie zebrania.

Serdecznie zapraszamy i uprzejmie prosimy o niezawodne przybycie na Walne Zebranie Członków z uwagi na ważny status wprowadzanych zmian i podejmowanych uchwał.

Podczas Walnego Zebrania Członków prosimy o uregulowanie składki członkowskiej za rok 2014 i 2015, z uwagi na to, że od tej pory składka członkowska będzie pobierana za rok bieżący z góry.

Prezes Zarządu
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju
Janusz Kowalski

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę