NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY W BIURZE PSR

Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju ogłasza nabór na stanowisko pracy: Specjalista ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w Biurze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów (1 piętro, pokój 16) lub wysłać pocztą na podany adres (decyduje data wpływu dokumentów).

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko pracy: Specjalista ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”.
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do dnia 25.05.2020 r. do godz. 15.00.
Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami, zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną kandydatów spełniających wymagania formalne.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni do dnia 27.05.2020 r.
Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami zastrzega sobie możliwość przerwania procedury naboru, zatem nie zapraszania kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne w przypadku kiedy z oceny formalnej złożonych dokumentów wynikałoby iż kandydaci nie udokumentowali swoich kwalifikacji, zatem nie spełniają określonych w ogłoszeniu naboru wymogów. W takiej sytuacji Zarząd PSR ponownie ogłosi nabór.
Opis stanowiska pracy, kwalifikacji i wymaganych dokumentów.
Specjalista ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Wymagane kwalifikacje:
 wykształcenie min. średnie,
 staż pracy: minimum 6-miesięczny,
 posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania,
 posiadanie wiedzy na temat PROW,
 posiadanie wiedzy na temat funduszy strukturalnych,
 znajomość ustawy o stowarzyszeniach,
 znajomość procedur administracyjnych,
 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 umiejętność obsługi programów użytkowych systemu operacyjnego Windows,

Preferowane dodatkowe umiejętności:
 wykształcenie wyższe,
 co najmniej roczny staż pracy,
 znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację,
 prawo jazdy kat. B.
 doświadczenie w pracy nad realizacją projektów finansowanych przez UE,
 doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o pomoc.

Zakres obowiązków Specjalista ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju:
1. wdrażanie zapisów planu komunikacji oraz udzielania informacji beneficjentom na temat wdrażanych działań stowarzyszenia;
2. przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć określonych w LSR;
3. przygotowanie i składanie wniosków o płatność;
4. przygotowywanie odpowiednich sprawozdań;
5. monitorowanie podpisywania i realizacji umów;
6. przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu;
7. koordynowanie projektów współpracy;
8. sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów,
9. przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc;
10. poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia,
11. przygotowanie i prezentacja informacji na temat operacji;
12. prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania, w tym: pomoc w wypełnianiu wniosków, doradztwo specjalistyczne;
13. obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji LSR;
14. przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach działania Wdrażanie LSR;
15. zadania w zakresie animacji lokalnej i współpracy;
16. wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora Biura;
17. prowadzenie dokumentacji organów stowarzyszenia;
18. przygotowanie spotkań informacyjnych i szkoleniowych z konsultantami oraz potencjalnymi wnioskodawcami po uzgodnieniu z Dyrektorem Biura.
19. zamieszczanie informacji na stronie internetowej

Szczegółowy zakres obowiązków zostanie przedstawiony kandydatowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja dodatkowa: wymagany termin rozpoczęcia zatrudnienia – od 15 czerwca 2020 r. zatrudnienie na okres próby 6 miesięcy z możliwością przedłużenia
Dokumenty, które należy złożyć:
1. List motywacyjny oraz CV,
2. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,
4. Podpisaną klauzulę informacyjną RODO,
5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,
7. Kserokopie dokumentów poświadczające staż pracy (świadectwa, inne),
8.Kserokopie dokumentów poświadczające wiedzę i doświadczenie. 9. 9.Ogólna klauzula informacyjna.
Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem tel. 14 652 44 04 lub 662637721

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę