NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy w Biurze PSR

Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju ogłasza nabór na stanowisko pracy: Dyrektor Biura Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w Biurze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów (budynek Domu Kultury). W przypadku nieczynnego biura – bezpośrednio u Prezesa Zarządu PSR lub wysłać pocztą na podany wyżej adres (decyduje data wpływu dokumentów).

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko pracy: Dyrektor Biura Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju”.
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do dnia 25.05.2020 r. do godz. 15.00.

Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami, zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną kandydatów spełniających wymagania formalne.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni do dnia 27.05.2020 r.

Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami zastrzega sobie możliwość przerwania procedury naboru, zatem nie zapraszania kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne w przypadku kiedy z oceny formalnej złożonych dokumentów wynikałoby iż kandydaci nie udokumentowali swoich kwalifikacji, zatem nie spełniają określonych w ogłoszeniu naboru wymogów. W takiej sytuacji Zarząd PSR ponownie ogłosi nabór.

Opis stanowiska pracy, kwalifikacji i wymaganych dokumentów.

Dyrektor Biura Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Wymagane kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe, preferowane o kierunku prawniczym, administracyjnym, ekonomicznym
• staż pracy: minimum 3 lata,
• posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania,
• posiadanie wiedzy na temat PROW,
• posiadanie wiedzy na temat funduszy strukturalnych, doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentacji planistyczno-strategicznych,
• znajomość ustawy o stowarzyszeniach,
• znajomość procedur administracyjnych,
• znajomość zagadnień z zakresy Prawa Pracy,
• umiejętność obsługi programów użytkowych systemu operacyjnego Windows,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
• niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

Preferowane dodatkowe umiejętności:
• doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
• prawo jazdy kat. B
• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację.

Zakres obowiązków Dyrektora Biura Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju:
• wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i Zarządu,
• realizacja zadań określonych przez Zarząd,
• prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,
• współpraca z organami Stowarzyszenia w zakresie realizacji LSR,
• koordynacja działań informacyjno-promocyjnych związanych z obszarem działania Stowarzyszenia
• redagowanie wewnętrznych materiałów informacyjnych,
• opracowywanie projektów zmian w statucie i regulaminach organizacyjnych,
• obsługa Walnego Zebrania Członków, posiedzeń Zarządu i Rady Stowarzyszenia,
• sporządzanie protokołów z posiedzeń organów Stowarzyszenia, prowadzenie dokumentacji organów Stowarzyszenia, sporządzanie odpisów uchwał organów Stowarzyszenia,
• prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
• nadzór nad pozostałymi pracownikami Biura poprzez planowanie, organizowanie oraz koordynowanie ich pracy,
• nadzór nad prowadzeniem działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Biura,
• nadzór nad udzielaniem potencjalnym beneficjentom wszelkich informacji dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie,
• nadzór nad obsługą wniosków i nad prowadzeniem monitoringu realizowanych operacji,
• opracowywanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych, nadzór nad prawidłowością sporządzania innych sprawozdań,
• nadzór nad prowadzeniem korespondencji,
• prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania;
• współpraca z przedstawicielami mediów,
• udział w naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
• sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy,
• przygotowywanie propozycji w zakresie wzorów przedmiotów promocyjnych, organizacja przetargów i udział w pracach Komisji Przetargowych.

Szczegółowy zakres obowiązków zostanie przedstawiony kandydatowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja dodatkowa: proponowany termin rozpoczęcia zatrudnienia – od 15 czerwca 2020 r. Wymagany termin rozpoczęcia zatrudnienia – od 1 lipca 2020 r.

Dokumenty, które należy złożyć:
1. List motywacyjny oraz CV,
2. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,
4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju z siedzibą w Tuchowie przy ul. Chopina 10, danych osobowych zawartych w ofercie na stanowisko Dyrektora Biura PSR dla celów związanych z realizacją procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 poz. 2135 ze zmianami),
5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,
7. Kserokopie dokumentów poświadczające staż pracy (świadectwa, inne),
8.Kserokopie dokumentów poświadczające wiedzę i doświadczenie.
9.Ogólna klauzula informacyjna.

Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem tel. 14 652 44 04 lub 662 637 721

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę