NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Ogłoszenie o naborze 4/2022 – promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Data publikacji: 10.01.2022

Ogłoszenie o naborze 4/2022

Lokalna Grupa Działania Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju działająca na terenie gmin: Tuchów, Gromnik, Szerzyny, Ryglice i Rzepiennik Strzyżewski informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 26.01.2022 r. do 09.02.2022 r. bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, w Tuchowie, ul. Chopina 10, w godz. od 8:00 do 16:00 w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD.

Termin składania wniosków upływa 9 lutego 2022 r. o godz. 16:00.

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 3: Kompleksowa oferta spędzania czasu wolnego na terenie Pogórza.

Cel szczegółowy 3.2: Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych.

Przedsięwzięcie 3.2.2: Zintegrowana promocja obszaru LGD.

 

Wskaźnik produktu:
Liczba zorganizowanych działań lub wydarzeń promocyjnych – 10 wydarzeń.

 

Warunki udzielenia wsparcia:
1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

 

Kryteria wyboru operacji:
Lokalne oraz premiujące kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.psr.tuchow.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl.

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz do wglądu w biurze w Tuchowie przy ul. Chopina 10, w godz. od 8:00 do 16:00.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 32 853,00 EUR (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/EUR: 131 412,00 zł).

 

Intensywność wsparcia nie może przekroczyć dla:

– jednostek sektora finansów publicznych – 63,63% kosztów kwalifikowalnych,

– podmiotów wykonujących działalność gospodarczą – 70% kosztów kwalifikowalnych,

– pozostałych podmiotów – 100 % kosztów kwalifikowalnych.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:
1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta.
2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów premiujących (w formie papierowej).

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz pod numerem tel. 14 652 44 04, w godz. od 8:00 do 16:00.

Dokumentacja konkursowa:

Biznesplan

Formularz umowy o przyznaniu pomocy

Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji (IMRB/IPRO)

Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę