NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Ogłoszenie o naborze 1/2023 – podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju działająca na terenie gmin: Tuchów, Gromnik, Szerzyny, Ryglice i Rzepiennik Strzyżewski, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu – premii.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 09.01.2023 r. do 24.01.2023 r. bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, w Tuchowie, ul. Chopina 10, w godz. od 8:00 do 16:00 w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD.

Termin składania wniosków upływa 24 stycznia 2023 r. o godz. 16:00.

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 1. Aktywizacja ekonomiczna mieszkańców Pogórza.

Cel szczegółowy 1.1: Wzrost zatrudnienia i wsparcie przedsiębiorczości lokalnej, w tym wśród osób
z grup defaworyzowanych.

Przedsięwzięcie 1.1.1: Zakładanie nowych działalności gospodarczych.

Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 1 operacja.

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Każda operacja musi realizować wskaźnik produktu wskazany w niniejszym ogłoszeniu.
  2. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
  4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
  5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne oraz premiujące kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.psr.tuchow.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

 

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania w Tuchowie, ul Chopina 10, w godz. od 8:00 do 16:00.

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 73 583,00 EUR (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/EUR: 294 332,00 zł).

Wysokość pomocy na jedną operację wynosi 70 000 zł.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta.
  2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów premiujących (w formie papierowej).

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz pod numerem  tel. 14 652 44 04, w godz. od 8:00 do 16:00.

 

Dokumentacja konkursowa

Biznesplan

Formularz umowy o przyznaniu pomocy

Wniosek o płatność

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/ informacji po realizacji operacji (IMRB/IPRO)

 

Strona Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa