NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Ogłoszenie o naborze 1/2022 – Rozwijanie działalności gospodarczej

Data publikacji: 17.12.2021

Ogłoszenie o naborze 1/2022
Lokalna Grupa Działania Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju działająca na terenie gmin: Tuchów, Gromnik, Szerzyny, Ryglice i Rzepiennik Strzyżewski informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 03.01.2022 r. do 17.01.2022 r. bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, w Tuchowie, ul. Chopina 10, w godz. od 8:00 do 16:00 w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD.

Termin składania wniosków upływa 17 stycznia 2022 r. o godz. 16:00.

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 1: Aktywizacja ekonomiczna mieszkańców Pogórza.

Cel szczegółowy 1.1: Wzrost zatrudnienia i wsparcie przedsiębiorczości lokalnej, w tym wśród osób z grup defaworyzowanych.

Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych, w tym zwiększenie zatrudnienia oraz podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR z zakresu rozwoju przedsiębiorczości lub dywersyfikacji źródeł dochodów, w szczególności dla osób defaworyzowanych.

 

Wskaźnik produktu:

  1. Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w tym zwiększenie zatrudnienia – 3 operacje.
  2. Liczba szkoleń z zakresu zakładania działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości lub dywersyfikacji źródeł dochodów, w szczególności dla osób defaworyzowanych – 3 szkolenia.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Każda operacja musi realizować obydwa wskaźniki produktu wskazane w niniejszym ogłoszeniu.
  2. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
  4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
  5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:
Lokalne oraz premiujące kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.psr.tuchow.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl.

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz do wglądu w biurze w Tuchowie przy ul. Chopina 10, w godz. od 8:00 do 16:00.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 142 771 EUR (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/EUR: 571 084,00 zł).

Wysokość pomocy na jedną operację wynosi maksymalnie 190 361,00 PLN.

Intensywność wsparcia nie może przekroczyć 70 % kosztów kwalifikowalnych.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:
1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta.
2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów premiujących (w formie papierowej).

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz pod numerem tel. 14 652 44 04, w godz. od 8:00 do 16:00.

Dokumentacja konkursowa:

Biznesplan

Formularz umowy o przyznaniu pomocy

Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji (IMRB/IPRO)

Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę