NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

NAJBLIŻSZE PLANOWANE NABORY

Informujemy, iż w okresie od 6 grudnia 2019 r. do 19 grudnia 2019 r. będą przeprowadzone nabory wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięć:

– 1.1.2 Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych, w tym zwiększanie zatrudnienia oraz podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR z zakresu rozwoju przedsiębiorczości lub dywersyfikacji źródeł dochodów, w szczególności dla osób defaworyzowanych;
– 3.2.2 Zintegrowana promocja obszaru LGD.

Maksymalna kwota pomocy w ramach naboru na rozwijanie działalności gospodarczych wynosi 150 000,00 zł, a maksymalna intensywność wsparcia wynosi 70%, konieczność utworzenia przynajmniej 1 dodatkowego etatu, trwałość projektu 3 lata.

Na operacje z zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych intensywność wsparcia nie może przekroczyć dla: jednostek sektora finansów publicznych – 63,63%, podmiotów wykonujących działalność gospodarczą – 70%, pozostałych podmiotów – 100 %. Trwałość projektu 5 lat.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w biurze PSR oraz w terminie wskazanym w ogłoszeniu. W ciągu 45 dni (52 dni – w wypadku wezwania wnioskodawcy do uzupełnień/wyjaśnień) od daty zakończenia naboru Rada dokonuje oceny merytorycznej wniosków. Oceny dokonuje się na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji, a następnie premiujących kryteriów wyboru operacji (jeżeli wnioskodawca uzyskał wymaganą minimalną ilość punktów w kryteriach lokalnych). Po dokonaniu oceny merytorycznej operacji Rada ustala kwotę wsparcia, a następnie tworzy listę operacji, która uszeregowana jest w kolejności malejącej liczby punktów uzyskanych przez operacje w procesie jej oceny. Lista operacji wskazuje: 1. które z operacji zostały ocenione pozytywnie, to jest zostały uznane za zgodne z LSR i uzyskały wymaganą minimalną ilość punktów i w związku z tym zostały wybrane do finansowania wraz ze wskazaniem intensywności pomocy i kwoty udzielonego wsparcia, 2. które z operacji zostały ocenione negatywnie, to jest zostały uznane za niezgodne z LSR i/lub nie uzyskały wymaganej ilości punktów i w związku z tym nie zostały wybrane do finansowania.
W terminie 4 miesięcy od dnia przekazania wniosku do Urzędu Marszałkowskiego przez LGD, Urząd Marszałkowski:
 wzywa podmiot do zawarcia umowy o przyznaniu pomocy – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku;
 informuje podmiot o odmowie przyznania pomocy – w przypadku, gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy.

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę