NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju zwołuję na dzień
25 czerwca (czwartek) 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, które odbędzie się w Restauracji Kompleks Panorama
w Rzepienniku Biskupim o godz. 15:00.

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie z działalności Biura PSR.
 6. Sprawozdanie Zarządu PSR za okres minionego roku sprawozdawczego i podjęcie stosownej uchwały.
 7. Sprawozdanie Rady i podjęcie stosownej uchwały.
 8. Sprawozdanie pokontrolne Komisji Rewizyjnej i podjęcie stosownej uchwały.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019 i podjęcie stosownej uchwały.
 10. Udzielenie absolutorium Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i Radzie oraz podjęcie stosownych uchwał.
 11. Wybór Komisji Skrutacyjnej i podjęcie stosownej uchwały.
 12. Wybór członków Rady na następną kadencję.
 13. Podjęcie uchwały o wyborze Rady.
 14. Powołanie pełnomocnika Stowarzyszenia i podjęcie stosownej uchwały.
 15. Wnioski i interpelacje.
 16. Sprawy bieżące.
 17. Zakończenie zebrania.

 

Podczas  Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków prosimy o uregulowanie składki członkowskiej za rok 2020. Informuję, że zgodnie z art. 14 Statutu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju nieuiszczenie opłaty jest podstawą do utraty członkostwa.

Uprzejmie proszę o niezawodne przybycie na Walne Zebranie Członków z uwagi na ważny status podejmowanych uchwał.

Z uwagi na konieczność dokonania rezerwacji proszę o potwierdzenie przybycia do
22 czerwca br. telefonicznie pod numerem: 14 652 44 04 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail: psr@interia.pl.

Janusz Kowalski
Prezes Zarządu

Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę