NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Ogłoszenie o naborze 6/2022 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Data publikacji: 11.08.2022

Ogłoszenie o naborze 6/2022

Lokalna Grupa Działania Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju działająca na terenie gmin: Tuchów, Gromnik, Szerzyny, Ryglice i Rzepiennik Strzyżewski, informuje o możliwości składania wniosków  o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zachowanie dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 1.09.2022 r. do 15.09.2022 r. bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju w Tuchowie, ul. Chopina 10, w godz. od 8:00 do 16:00 w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD.

Termin składania wniosków upływa 15 września 2022 r. o godz. 16:00.

 

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 2: Wzmacnianie kapitału społecznego na terenie Pogórza i włączenie w obieg społeczno–gospodarczy zasobów dziedzictwa lokalnego i regionalnego mieszkańców Pogórza.

Cel szczegółowy 2.1: Ochrona  i zachowanie zasobów dziedzictwa lokalnego i regionalnego.

Przedsięwzięcie 2.1.2: Restauracja, odnowienie, remont, oznakowanie istniejącego dziedzictwa materialnego, w tym wpisanego do rejestru zabytków.

 

Wskaźnik produktu:

  1. Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii – 2 sztuki.

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Każda operacja musi realizować wskaźnik produktu wskazany w niniejszym ogłoszeniu.
  2. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
  4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
  5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne oraz premiujące kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.psr.tuchow.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania
w Tuchowie, ul Chopina 10, w godz. od 8:00 do 16:00.

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 36 838,00 EUR (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/EUR: 147 352,00 zł).

 

Intensywność wsparcia nie może przekroczyć dla:

– jednostek sektora finansów publicznych – 63,63% kosztów kwalifikowalnych,

– podmiotów wykonujących działalność gospodarczą – 70% kosztów kwalifikowalnych,

– pozostałych podmiotów – 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta.
  2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów premiujących (w formie papierowej).

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz pod numerem  tel. 14 652 44 04, w godz. od 8:00 do 16:00.

 

Dokumentacja konkursowa:

 

Biznesplan

 

Formularz umowy o przyznaniu pomocy

 

Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji (IMRB/IPRO)

 

Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)