NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Odnowa i rozwój wsi

Wprowadzenie
Cel działania

 • tworzenie warunków dla rozwoju społeczno–ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej przez wsparcie inwestycyjne przyznawane na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem , odbudową i poprawa stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich,
 • wpływanie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich,
 • rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpływanie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Beneficjenci
Beneficjentem pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi może być:

 • gmina;
 • instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego;
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania – na operacje, w ramach których są ponoszone następujące koszty:
  a) związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego;
  b) odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej, wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków;
  c) zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich – koniecznego do realizacji operacji;
  d) zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
  e) ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacji operacji.
 • organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, której cele statutowe są zbieżne z celami działania Odnowa i rozwój wsi.

Forma i wysokość pomocy
Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł w okresie realizacji PROW 2007–2013.

UWAGA: Dana miejscowość może otrzymać pomoc zarówno w ramach Osi 3 jak i w ramach działania Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, co daje w sumie możliwość uzyskania 1 000 000 zł na jedna miejscowość.
Wielkość pomocy przyznanej na realizacje jednego projektu nie może być niższa niż 25 000zł, a poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

Dokumenty

Aktualna dokumentacja

Wniosek:
Wniosek o przyznanie pomocy – xls
Instrukcja wypełniania wniosku

Pozostałe dokumenty:
Ogłoszenie o naborze
Załącznik do wniosku – opis projektu
Wykaz dokumentów niezbędny do wyboru operacji
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Karta oceny formalnej
Karta oceny operacji zgodności z lokalnymi kryteriami
Karta oceny zgodności operacji z LSR
Opis kryteriów oceny merytorycznej

Archiwalna dokumentacja

Rok 2012:
Ogłoszenie o naborze
Załącznik do wniosku – opis projektu
Wykaz dokumentów niezbędny do wyboru operacji
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Karta oceny formalnej
Karta oceny operacji zgodności z lokalnymi kryteriami
Karta oceny zgodności operacji z LSR
Opis kryteriów oceny merytorycznej

Rok 2011
– Wniosek o przyznanie pomocy – pobierz
– Instrukcja wypełniania wniosku – pobierz
– Ogłoszenie o naborze – pobierz
– Załącznik do wniosku – pobierz
– Wykaz dokumentów niezbędny do wyboru operacji – pobierz
– Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz
– Opis kryteriów oceny merytorycznej – pobierz
– Karta oceny operacji zgodności z lokalnymi kryteriami – pobierz
– Karta oceny zgodności operacji z LSR – pobierz
– Karta oceny formalnej – pobierz

Rozporządzenia

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 (tekst jednolity) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  POBIERZ
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  POBIERZ
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220)
  POBIERZ
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  POBIERZ
Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę