NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Szanowni Państwo
W imieniu Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju zwołuję 24 marca (wtorek) 2020 roku Zwyczajne Walne Zebranie Członków Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, które odbędzie się w Restauracji „Agawa” w Tuchowie przy ul. Tarnowskiej 146 o godzinie 14.00.

Porządek Walnego Zebrania Członków:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie z działalności Biura PSR.
6. Sprawozdanie Zarządu PSR za okres minionego roku sprawozdawczego i podjęcie stosownej uchwały.
7. Sprawozdanie Rady i podjęcie stosownej uchwały.
8. Sprawozdanie pokontrolne Komisji Rewizyjnej i podjęcie stosownej uchwały.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019 i podjęcie stosownej uchwały.
10. Udzielenie absolutorium Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i Radzie oraz podjęcie stosownych uchwał.
11. Wybór Komisji Skrutacyjnej i podjęcie stosownej uchwały.
12. Wybór członków Rady na następną kadencję.
13. Podjęcie uchwały o wyborze Rady.
14. Wnioski i interpelacje.
15. Sprawy bieżące.
16. Zakończenie zebrania.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków prosimy o uregulowanie składki za rok 2020. Informuję, że zgodnie z art. 14 Statutu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju nieuiszczenie opłaty jest podstawą do utraty członkostwa.
Uprzejmie proszę o niezawodne przybycie na Zwyczajne Walne Zebranie Członków z uwagi na ważny status podejmowanych uchwał.
W związku z koniecznością wcześniejszej rezerwacji poczęstunku bardzo proszę
o telefoniczne (14 652 44 04) lub mailowe (psr@interia.pl) potwierdzenie przybycia do 16 marca 2020 r.

Janusz Kowalski
Prezes Zarządu
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę