NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Walne Zebranie Członków

Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju zwołuję na dzień 18 marca (piątek) 2016 roku Walne Zebranie Członków Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, które odbędzie się w sali widowiskowej Domu Kultury w Tuchowie przy ul. Chopina 10 o godzinie 13.00.

Porządek Walnego Zebrania Członków:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie z działalności Biura PSR.
6. Sprawozdanie Zarządu PSR za okres minionego roku sprawozdawczego.
7. Sprawozdanie pokontrolne Komisji Rewizyjnej.
8. Sprawozdanie Rady.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia i podjęcie stosownej uchwały.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015 i podjęcie stosownej uchwały.
10. Udzielenia absolutorium Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i Radzie oraz podjęcie stosownych uchwał.
11. Przyjęcie zmian do Regulaminu Zarządu i podjęcie stosownej uchwały.
12. Wnioski i interpelacje.
13. Sprawy bieżące.
14. Zakończenie zebrania.

Podczas Walnego Zebrania Członków prosimy o uregulowanie składki członkowskiej za rok 2016.

Uprzejmie proszę o niezawodne przybycie na Walne Zebranie Członków z uwagi na ważny status wprowadzanych zmian i podejmowanych uchwał.

Prezes Zarządu
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju
Janusz Kowalski

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę