NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 8/2017 – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO

Ogłoszenie o naborze 8/2017

Lokalna Grupa Działania Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju działająca na terenie gmin: Tuchów, Gromnik, Szerzyny, Ryglice i Rzepiennik Strzyżewski informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 31.10.2017 r. do 15.11.2017r. bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju,
w Tuchowie, ul. Chopina 10, w godz. od 8:00 do 16:00 w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD.

Termin składania wniosków upływa 15 listopada 2017 r. o godz. 12.00.

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 2: Wzmacnianie kapitału społecznego na terenie Pogórza i włączenie w obieg społeczno–gospodarczy zasobów dziedzictwa lokalnego i regionalnego mieszkańców Pogórza.

Cel szczegółowy 2.1:Ochrona i zachowanie zasobów dziedzictwa lokalnego i regionalnego.

Przedsięwzięcie 2.1.4 Realizacja operacji i prowadzenie badań z zakresu dziedzictwa lokalnego
i regionalnego oraz wydawanie publikacji z tego zakresu.

 
Wskaźnik produktu: Liczba wydanych publikacji, zrealizowanych operacji lub przeprowadzonych badań z zakresu dziedzictwa lokalnego i regionalnego – 16 publikacji.

Warunki udzielenia wsparcia:

 • 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 • 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 • 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 • 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 • Kryteria wyboru operacji:
  Lokalne oraz premiujące kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.psr.tuchow.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
  Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

  Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy
  o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz do wglądu w biurze przy ul. Chopina 10
  w Tuchowie, w godz. od 8:00 do 16:00.

  Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 200 000 zł.

  Intensywność wsparcia nie może przekroczyć dla:
  – jednostek sektora finansów publicznych – 63,63% kosztów kwalifikowalnych,
  – podmiotów wykonujących działalność gospodarczą – 70% kosztów kwalifikowalnych,
  – pozostałych podmiotów – 100 % kosztów kwalifikowalnych.

  Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:
  1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta.
  2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów premiujących (w formie papierowej).

  Dokumentacja konkursowa

  Rozmiar czcionki
  Zmień kolorostykę