NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2017 – PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH

Ogłoszenie o naborze 3/2017

Lokalna Grupa Działania Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju działająca na terenie gmin: Tuchów, Gromnik, Szerzyny, Ryglice i Rzepiennik Strzyżewski informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 12.06.2017 r. do 29.06.2017r. bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju,
w Tuchowie, ul. Chopina 10, w godz. od 8:00 do 16:00 w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD.

Termin składania wniosków upływa 29 czerwca 2017 r. o godz. 13.00.

UWAGA!!!

Jako wiążącą datę wpływu wniosku uznaje się datę jego złożenia w formie papierowej bezpośrednio w Biurze LGD. Wniosek w tej formie powinien być podpisany przez wnioskodawcę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy/pełnomocnika wnioskodawcy, dlatego koniecznym jest, by wniosek został złożony w Biurze LGD bezpośrednio przez osoby uprawnione zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u wnioskodawcy.

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 2: Wzmacnianie kapitału społecznego na terenie Pogórza i włączenie w obieg społeczno-gospodarczy zasobów dziedzictwa lokalnego i regionalnego mieszkańców Pogórza.

Cel szczegółowy 2.2: Zwiększanie poziomu spójności społecznej terenu Pogórza.

Przedsięwzięcie 2.2.2 Organizacja imprez cyklicznych: Pogórzańskie Święto Wina i Miodu, Festiwal Kultury Pogórzańskiej, Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych, Święto Chleba w Rzepienniku Strzyżewskim, Dni Gminy Szerzyny.

 
Wskaźnik produktu: Liczba zorganizowanych imprez cyklicznych: Pogórzańskie Święto Wina i Miodu, Festiwal Kultury Pogórzańskiej, Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych, Święto Chlebaw Rzepienniku Strzyżewskim, Dni Gminy Szerzyny – 10 imprez.

Warunki udzielenia wsparcia:

 • Zarejestrowanie Wnioskodawcy i złożenie wniosku o przyznanie pomocy z załącznikami
  w systemie www.lgd.witkac.pl
 • Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 • Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 • Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 • Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 • Kryteria wyboru operacji:
  Lokalne oraz premiujące kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.psr.tuchow.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
  Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

  Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy
  o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz do wglądu w biurze przy ul. Chopina 10
  w Tuchowie, w godz. od 8:00 do 16:00.

  Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 150 000 zł.

  Intensywność wsparcia nie może przekroczyć dla:
  – jednostek sektora finansów publicznych – 63,63% kosztów kwalifikowalnych,
  – podmiotów wykonujących działalność gospodarczą – 70% kosztów kwalifikowalnych,
  – pozostałych podmiotów – 80 % kosztów kwalifikowalnych.

  Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:
  1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta.
  2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów premiujących (w formie papierowej).

  Dokumentacja konkursowa

  Rozmiar czcionki
  Zmień kolorostykę