NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2019 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Ogłoszenie o naborze 3/2019

Lokalna Grupa Działania Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju działająca na terenie gmin: Tuchów, Gromnik, Szerzyny, Ryglice i Rzepiennik Strzyżewski informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 06.03.2019 r. do 20.03.2019r. bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju,
w Tuchowie, ul. Chopina 10, w godz. od 8:00 do 16:00 w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD.

Termin składania wniosków upływa 20 marca 2019 r. o godz. 16:00.

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 2: Wzmacnianie kapitału społecznego na terenie Pogórza i włączenie w obieg społeczno-gospodarczy zasobów dziedzictwa lokalnego i regionalnego mieszkańców Pogórza.
Cel szczegółowy 2.2: Zwiększanie poziomu spójności społecznej terenu Pogórza.
Przedsięwzięcie 2.2.3: Kreowanie przestrzeni i wydarzeń sprzyjających spójności społecznej.

Wskaźnik produktu: Liczba nowych/zmodernizowanych/wyremontowanych lub doposażonych obiektów mających znaczenie dla zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców – 2 obiekty.

Warunki udzielenia wsparcia:
1. Każda operacja musi realizować obydwa wskaźniki produktu wskazane w niniejszym ogłoszeniu.
2. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:
Lokalne oraz premiujące kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.psr.tuchow.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy
o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz do wglądu w biurze przy ul. Chopina 10
w Tuchowie, w godz. od 8:00 do 16:00.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 97 215,83 zł.

Intensywność wsparcia nie może przekroczyć dla:
– jednostek sektora finansów publicznych – 63,63% kosztów kwalifikowalnych,
– podmiotów wykonujących działalność gospodarczą – 70% kosztów kwalifikowalnych,
– pozostałych podmiotów – 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:
1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta.
2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów premiujących (w formie papierowej).

Dokumentacja konkursowa

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę