NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy w Biurze PSR

Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju ogłasza nabór pracownika na stanowisko pracy: Koordynator ds. przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w Biurze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów (budynek Domu Kultury) lub wysłać pocztą na podany adres (decyduje data wpływu dokumentów).

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko pracy: Koordynator ds. przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju”.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do dnia 23.09.2015 r. do godz. 15.00.

Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami, zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną kandydatów spełniających wymagania formalne.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni do dnia 25.09.2015 r.

Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami zastrzega sobie możliwość przerwania procedury naboru, zatem nie zapraszania kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne w przypadku kiedy z oceny formalnej złożonych dokumentów wynikałoby iż kandydaci nie udokumentowali swoich kwalifikacji, zatem nie spełniają określonych w ogłoszeniu naboru wymogów. W takiej sytuacji Zarząd PSR ponownie ogłosi nabór.

Opis stanowiska pracy, kwalifikacji i wymaganych dokumentów.

Koordynator ds. przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju

Wymagane kwalifikacje:
• Wykształcenie min. średnie, pożądane wyższe: administracyjne, prawnicze, rolniczo-ekonomiczne, ekonomiczne
• Staż pracy: minimum 2 lata
• Znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
• Znajomość specyfiki i charakteru obszaru Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju
• Znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)
• Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych
• Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
• Znajomość jednego obcego języka urzędowego UE na poziomie komunikatywnym
• Prawo jazdy kat. B
Preferowane dodatkowe umiejętności:
• Umiejętność pracy w zespole

Zakres obowiązków Koordynatora ds. przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju:
• Udział w pracach związanych z działaniem 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze, w tym udział w pracach przygotowawczych dokumentów strategicznych
• Wykonywanie bieżących prac w biurze LGD
• Organizacja i udział w posiedzeniach Zarządu oraz realizacja poleceń Zarządu
• Organizacja i udział w posiedzeniach Rady oraz realizacja decyzji Rady
• Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych do programów i funduszy
• Informowanie Członków i Partnerów LGD o bieżących działaniach LGD m.in. poprzez organizację spotkań i szkoleń oraz usług doradczych
• Uzupełnianie działań Zarządu

Szczegółowy zakres obowiązków zostanie przedstawiony kandydatowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja dodatkowa: wymagany termin rozpoczęcia zatrudnienia – od 15 października 2015 r.

Dokumenty, które należy złożyć:
1. List motywacyjny oraz CV opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182).”
2. Oświadczenie o niekaralności,
3. Oświadczenie o stanie zdrowia,
4. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,
5. Kserokopie dokumentów poświadczające staż pracy (świadectwa, inne),
6. Kserokopie dokumentów poświadczające wiedzę i doświadczenie,
7. Kserokopia dowodu osobistego i prawa jazdy.

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę