NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Zwyczajne Walne Zebranie Członków

Szanowni Państwo
W imieniu Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju zwołuję na dzień 7 marca (czwartek) 2019 roku Zwyczajne Walne Zebranie Członków Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, które odbędzie się w Domu Weselnym Kompleks Panorama w Rzepienniku Biskupim o godzinie 15.00.

Porządek Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie z działalności Biura PSR.
6. Sprawozdanie Zarządu PSR za okres minionego roku sprawozdawczego.
7. Sprawozdanie pokontrolne Komisji Rewizyjnej.
8. Sprawozdanie Rady.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia i podjęcie stosownej uchwały.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018 i podjęcie stosownej uchwały.
11. Udzielenie absolutorium Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i Radzie oraz podjęcie stosownych uchwał.
12. Omówienie planowanych naborów w 2019 roku.
13. Wnioski i interpelacje.
14. Sprawy bieżące.
15. Zakończenie zebrania.

Podczas Walnego Zebrania Członków prosimy o uregulowanie składki za rok 2019. Informuję, że zgodnie z art. 14 Statutu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju nieuiszczenie opłaty jest podstawą do utraty członkostwa.
Uprzejmie proszę niezawodne przybycie na Walne Zebranie Członków z uwagi na ważny status podejmowanych uchwał.
Z uwagi na konieczność dokonania rezerwacji proszę o potwierdzenia przybycia do 1 marca br. telefonicznie pod numerem: 14 652 44 04 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail: pogostoro@interia.pl; psr@interia.pl

Janusz Kowalski
Prezes Zarządu
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę