NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Ogłoszenie o naborze na stanowiska pracy w Biurze PSR

Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju ogłasza nabór kandydatów do pracy w Biurze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju na stanowiska: Dyrektora Biura, Asystenta Dyrektora, Księgowego.

Dokumenty kandydaci powinni składać osobiście w Biurze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów (budynek Domu Kultury) lub wysłać pocztą na podany adres. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem ,,Nabór na stanowisko pracy: ……. w Biurze PSR”. Dokumenty należy złożyć do dnia 15.09.2009 r. do godz. 15.00.

Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami, zaprosi na rozmowy kwalifikacyjne wszystkich kandydatów, którzy złożyli dokumenty. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni po 15.09.2009 r.

Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami zastrzega sobie możliwość przerwania procedury naboru, zatem nie zapraszania kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne w przypadku kiedy z oceny formalnej złożonych dokumentów wynikałoby iż kandydaci nie udokumentowali swoich kwalifikacji zatem nie spełniają określonych w ogłoszeniu naboru wymogów. W takiej sytuacji Zarząd PSR ponownie ogłosi nabór. Dotyczy to wszystkich stanowisk lub dla stanowisk pojedynczych.

Opis stanowisk pracy, kwalifikacji i wymaganych dokumentów.

Dyrektor Biura LGD:

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe
 • bardzo dobra obsługa komputera: MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w szczególności Oś 4 Leader
 • znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju
 • doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy i zarządzaniu projektami
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

Preferowane dodatkowe umiejętności:

 • doświadczenie na stanowiskach kierowniczych (min.2 lata)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość obszaru realizacji LSR

Zakres obowiązków Dyrektora Biura:

 • zarządzanie bieżącymi pracami biura LGD
 • koordynacja i organizacja działań w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
 • organizacja i udział w posiedzeniach Zarządu oraz realizacja poleceń Zarządu
 • organizacja i udział w posiedzeniach Rady oraz realizacja decyzji Rady
 • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych do programów i funduszy
 • informowanie Członków i Partnerów LGD o bieżących działaniach LGD m.in. poprzez organizację spotkań i szkoleń oraz usług doradczych
 • uzupełnianie działań Zarządu
 • opracowywanie planów rocznych i wieloletnich rzeczowo – finansowych
 • określanie zadań asystentowi i księgowemu

Szczegółowy zakres obowiązków zostanie przedstawiony kandydatowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty które należy złożyć:
1. List motywacyjny
2. CV opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych.( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”
3. Oświadczenie o niekaralności
4. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie
5. Kserokopie dokumentów poświadczające staż pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy w warunkach umowy – zlecenie
6. Kserokopie dokumentów poświadczające wiedzę i doświadczenie
7. Kserokopia dokumentu osobistego i prawa jazdy

Kandydaci przedstawią oryginały dokumentów celem stwierdzenia za zgodność z oryginałem podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Asystent Dyrektora:

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie min. średnie
 • znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w szczególności Oś 4 Leader
 • znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju
 • bardzo dobra obsługa komputera: MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

Preferowane dodatkowe umiejętności:

 • znajomość jednego z języków urzędowych UE na poziomie komunikacyjnym
 • doświadczenie w pracy o podobnym charakterze
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość obszaru realizacji LSR

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie bieżącej pracy biura
 • przyjmowanie i obsługa klientów biura
 • przyjmowanie i rejestracja wniosków aplikacyjnych beneficjentów
 • obsługa korespondencji
 • aktualizacja strony internetowej
 • organizowanie informacji i promocji
 • prowadzenie spraw kadrowych

Szczegółowy zakres obowiązków zostanie przedstawiony kandydatowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty które należy złożyć
1. List motywacyjny
2. CV opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych.( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”
3. Oświadczenie o niekaralności
4. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie
5. Kserokopie dokumentów poświadczające staż pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy w warunkach umowy – zlecenie
6. Kserokopie dokumentów poświadczające wiedzę i doświadczenie
7. Kserokopia dokumentu osobistego i prawa jazdy

Kandydaci przedstawią oryginały dokumentów celem stwierdzenia za zgodność z oryginałem podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Księgowy

Wymagane kwalifikacje:

 • preferowane wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w prowadzeniu księgowości w firmach, instytucjach lub stowarzyszeniach
 • znajomość zasad rozliczania projektów za środków UE
 • bardzo dobra obsługa komputera: MS Office (Word, Exel, Power Point)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

Zakres obowiązków Księgowego:

 • prowadzenie spraw finansowo – księgowych i kadrowych LGD
 • opracowywanie sprawozdań rzeczowo – finansowych, rocznych
 • współudział w opracowywaniu planów rzeczowo finansowych
 • opracowywanie sprawozdań finansowych miesięcznych i kwartalnych

Szczegółowy zakres obowiązków zostanie przedstawiony kandydatowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty które należy złożyć:
1. List motywacyjny
2. CV opatrzone klauzulą ,,Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych.( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”
3. Oświadczenie o niekaralności
4. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie
5. Kserokopie dokumentów poświadczające staż pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy w warunkach umowy – zlecenie
6. Kserokopie dokumentów poświadczające wiedzę i doświadczenie
7. Kserokopia dokumentu osobistego i prawa jazdy

Kandydaci przedstawią oryginały dokumentów celem stwierdzenia za zgodność z oryginałem podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę